ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ''

                 Дирекция ''СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ'' • Отдел "Социални услуги за деца и възрастни"

 • Отдел "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти"

  Функции на отдел "Социални услуги за деца и възрастни":
  • Контролира, координира и оказва методическа помощ на заведенията за социални услуги.

  • Изготвя краткосрочни и дългосрочни програми, стратегии и годишни планове за развитието на социалните услуги на територията на Столична община.

  • Подготвя отчетите за кмета на СО и заместник-кмета по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, касаещи дейностите в заведенията за социални услуги.

  • Изготвя прогнози и анализи за развитие на социалните услуги за деца и възрастни.

  • Разработва и реализира проекти, касаещи социалните услуги.

  • Участва в комисии, сформирани със заповед на кмета на Столична община.

  • Участия в постоянни комисии към Столичния общински съвет.

  • Подготвя конкурсна документация и провежда конкурси за избор на доставчици на социални услуги.

  • Проучва и изготвя проекти на отговори, от името на кмета на СО и заместник-кмета на Столична община, по повод жалби и молби на граждани, касаещи заведенията за социални услуги за деца и възрастни.

  • Изготвя и съгласува проекти на доклади до Столичен общински съвет, от името на кмета и заместник-кмета на Столична община, касаещи сферата на социалните услуги за деца и възрастни.

  • При поискване от страна на председателя на Столичен общински съвет и председателите на постоянните комисии на Столичен общински съвет, подготвя проекти на становища или отговори по молби, жалби на граждани, касаещи социалните услуги.

  • Контролира разходването на средства на третостепенните разпоредители с бюджетни средстваа.

  • Изготвя проектобюджета на третостепенните разпоредители с бюджетни средства.

  • Приема молби за предоставяне на социална помощ за извършване на погребения за сметка на бюджета на Столична община, на социално слаби, самотни хора без роднини и близки, бездомни и починали в социални заведения граждани.

  • Осигурява, разпределя дарения от физически и юридически лица и контролира за тяхното правомерно ползване.

  • Извършва проверка и осъществява контрол в заведенията за социални услуги за деца и възрастни, относно спазването на нормативните актове, управлението на предоставената материална база, общинска собственост.

  • Изготвя ежемесечни и периодични отчети и справки за дейността в заведенията за социални услуги.

  Функции на отдел "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти":
  • Приема заявления по образец за издаване на преференциални персонализирани карти за пътуване с обществения градски транспорт и изготвя списъци на правоимащите граждани до Център за градска мобилност-ЕАД.

  • Приема заявления и изготвя списъци за ползване на услугата специализирано транспортно обслужване от „Лозана” ЕАД и дирекция „Транспорт” при Столична община за хора с увреждания.

  • Приема заявления от хора с увреждания и от кандидати за работа като асистенти по Наредбата за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” на Столичен общински съвет.

  • Приема и обработва преписки на предложения до Столичен общински съвет за отпускане на персонални пенсии.

  • Приема и разглежда заявления за издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите, общинска собственост на територията на Столична община.

  • Приема заявления за определяне на правоимащите лица с увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място до сградата по настоящия им адрес.

  • Изготвя краткосрочни и дългосрочни програми, стратегии и годишни планове, касаещи социалната политика на Столична община.

  • Съгласува законосъобразността на всички проекти на договори и заповеди.

  • Осигурява процесуално представителство на Столична община пред съдилища, Комисия за защита от дискриминация и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна.

  • Проучва и подготвя проекти на отговори, от името на кмета и заместник-кмета на Столична община, подадени от юридически и физически лица.

  • Изготвя и съгласува проекти на доклади до Столичен общински съвет, от името на кмета на СО и заместник-кмета на Столична община, в областта на социалната политика.

  • При поискване от страна на Председателя на Столичен общински съвет или на председатели на постоянните комисии към Столична община подготвя проекти на становища или отговори по молби и жалби на граждани, касаещи социалната сфера.

  • Участие в заседания на постоянни комисии в Столичния общински съвет.

  • Разработва и участва в програми и проекти, подпомагащи социалната политика на Столична община.

  • Участия в комисии, сформирани със заповед на кмета на Столична община или други държавни институции.

  • Изготвя и обобщава ежемесечни междинни и годишни справки и отчети за разпределението и разходването на бюджетни средства в дирекция „Социални дейности” и нейни структури.

  • Изготвя проектобюджета на дирекция „Социални дейности”.

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община