ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''СТОЛИЧНО ОБЩИНСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ''

                 Дирекция ''ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ''

 • Отдел „Медицински дейности”

 • Отдел „Икономически дейности, счетоводство и контрол”

  Функции на отдел „Медицински дейности”:
  • Подбор на медицинския персонал в здравните кабинети в училищата.

  • Контрол върху дейността на медицинския персонал, работещ в здравните кабинети в училищата, обединените детски заведения и целодневните детски градини на територията на Столична община.

  • Проверки по жалби и сигнали относно медицинското обслужване на територията на Столична община.

  • Участие и организиране на дейности по национални и областни програми за укрепване на здравето свързани с превенцията на обществено значими заболявания.

  • Съвместно със Столична регионална здравна инспекция /СРЗИ/ и Българска агенция за безопасност на храните /БАБХ/ упражнява методичен контрол на дейността на Детски кухни /ДК/, Комплекси за детско хранене /КДХ/ и Самостоятелни детски ясли /СДЯ/ във връзка със спазване изискванията за рационално хранене на децата в ранна детска възраст.

  • Работа с неправителствени организации, отраслови синдикални организации и Българския червен кръст за дейности, свързани с общинското здравеопазване.

  • Участие в комисии/конкурси за избор на директори на СДЯ, ДК, КДХ, управители и изпълнителни директори на лечебни заведения, доставчици, както и в комисии по ликвидация, по разработване на регионални програми и др.

  • Ежемесечен контрол на медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, извършвани от общинските лечебни заведения по договори със Столична община.

  • Обобщаване и анализ на представени тримесечни и годишни отчети на общинските лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ свързани с медицинската им дейност.

  • Оказване на организационно-методична помощ на общинските лечебни и здравни заведения за работа в кризисни ситуации в мирно и във военно време, и при изработване на планиращи документи.

  • Координиране и участие в провеждането на дейности по „ОМП и УК" от общинските лечебни и здравни заведения за оказване медицинска помощ на населението при кризисни ситуации.

  • Разработване, актуализиране и предоставяне на документи по направление ОМП и УК на други институции.

  • Получаване, обобщаване и предоставяне на информация на дирекция „Сигурност" и на Столично военно окръжие по въпроси за отсрочките на резервисти от лечебните и здравните заведения на територията град София.

  • Координиране и контролиране дейността на складовете за мобилизационни запаси.

  • Оказване на методична помощ и контрол на общинските лечебни заведения по водене на задбалансовия отчет на мобилизационното медицинско и друго имущество.

  • Оказване на методична помощ и участие в комисии за инвентаризация, подреждане и бракуване на мобилизационното медицинско и друго имущество. Други дейности с медицинска насоченост.

  Функции на отдел „Икономически дейности, счетоводство и контрол”:
  • Изготвяне бюджета за функция „Здравеопазване”, в т.ч.: третостепенни разпоредители с бюджет - Комплекси за детско хранене, „Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите” /ПИЦ по ПН/; медицински специалисти в здравните кабинети на училищата; медиатори и районни администрации – персонал в детски ясли и детски кухни, медицински специалисти в яслени групи и в здравни кабинети на детски градини.

  • Определяне размера на средствата за финансиране на медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, извършвани от общинските лечебните заведения.

  • Сключване на договори с общинските лечебните заведения за извършване на медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

  • Ежемесечен контрол на медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, извършвани от общинските лечебни заведения по договори със Столична община.

  • Обобщаване и анализ на представени тримесечни и годишни отчети на общинските лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ свързани с икономическата им дейност.

  • Съгласуване на длъжностни щатни разписания и началните основни заплати на персонала към функция „Здравеопазване”.

  • Контрол по разходването на средства от третостепенните разпоредители с бюджет /КДХ, ПИЦ по НП/.

  • Изготвяне на поименно щатно разписание на медицинския персонал в училищните здравни кабинети.

  • Участие в комисии по процедури съгласно Закона за обществените поръчки.

  • Проучване и анализиране на постъпили предложения за текущи и аварийни ремонти на КДХ, СДЯ и лечебни заведения.

  • Участие в комисии по проверки във връзка с постъпили в Столична община жалби и сигнали.

  • Участие в комисии/конкурси за избор на директори на СДЯ, ДК, КДХ, управители и изпълнителни директори на лечебни заведения, доставчици, както и в комисии по ликвидация, по разработване на регионални програми и др.

  • Процесуално представителство на Столична община в съдебни дела, свързани с функциите на дирекция „Здравеопазване”.

  • Изготвяне и обобщаване на информации, отчети и справки, произтичащи от счетоводната дейност на дирекцията и третостепенните разпоредители с бюджет.

  • Контрол по прилагане на Система за финансово управление и контрол /СФУК/ от третостепенните разпоредители с бюджет.

   

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община