ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ''

                 Дирекция ''УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ''

 • Отдел "Стратегии и планиране"

 • Отдел "Подготовка, управление и контрол на договорите"  Функции на дирекцията:
  • Изпълнение на политиките и ангажиментите на Столична община свързани с управлението на отпадъците.

  • Предлагане и прилагане на системи и механизми за устойчиво управление на отпадъците при спазване на изискванията на нормативната уредба.

  • Контрол и мониторинг на мерки и дейности за управление на отпадъците в различни програми и стратегии.

  • Подготовка на методически указания свързани с дейностите по управление на отпадъците към районните администрации на СО, физически и юридически лица, когато това е необходимо.

  • Мониторинг на програмата и стратегията за управление на отпадъците.

  • Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, разделното им събиране, повторна употреба и рециклиране.

  • Планиране на бюджета, като част от плана за действие за битовите отпадъци от дългосрочната стратегия и програмата за управление на дейностите по отпадъците.


  Функции на отдел "Стратегии и планиране":
  • Участие при разработването, актуализирането и изпълнението на стратегии и програми, свързани с управлението на дейностите по отпадъците.

  • Участие при организирането на дейността за разделно събиране на масово разпространени отпадъци в т.ч. – отпадъци от опаковки, излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и др.

  • Координация дейностите за определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това.

  • Координация дейностите за определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии.

  • Събиране, систематизиране и анализ на информация, свързана с дейността на дирекцията.

  • Координация дейностите за изготвянето и актуализирането при промяна в нормативните изисквания на общинската Наредба, с която се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Столична община.

  • Изготвяне доклади до СОС и проекти за решения, свързани с дейността на дирекцията.

  • Участие в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на програмите и стратегиите, свързани с управлението на дейностите по отпадъците към бюджета на дирекцията.

  • Изготвяне становища и отговари на постъпили заявления от физически и юридически лица.

  Функции на отдел "Подготовка, управление и контрол на договорите":
  • Подготовка на документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители, управление и контрол по изпълнението на сключените договори, за строителството на съоръженията за третиране на отпадъци и оперативните дейности при последващата им експлоатация, както и др. договори възложени за реализация на дирекция „Управление на отпадъците” (УО) в областта на управление на дейностите по отпадъците.

  • Разработване на инструменти за управление и контрол на договори, процедури и насоки, които да подпомогнат дейността на дирекцията. Организиране на процеса на верификация на разходите, провеждане на проверки на място и докладване, във връзка с изпълнение на проекти, съфинансирани от оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

  • Подготовка и предоставяне за съгласуване (съгласно йерархията на СО) документи, необходими за стартиране на процедурите за избор на изпълнители на обществени поръчки, контрол изпълнението на сключените договори с избраните изпълнители.

  • Проучване, анализ, разработване и предложения на експертни оценки, становища, прогнози и решения по изпълнението на сключени договори на обществени поръчки.

  • Проучване представените резултати от изпълнители на обществени поръчки и изготвяне на становища по извършените работи.

  • Следене за спазване на сроковете за изпълнение залегнали в договорите за изпълнение и други срокове, поставени във връзка с изпълнение на отделни ангажименти и задачи.

  • Организиране, предоставянето на техническа информация, необходима на изпълнителите на договори за обществени поръчки за целите на изпълняваните от тях дейности.

  • Осъществяване координация и взаимодействие с отдели и звена на общинската администрация, както и с външни институции, с оглед законосъобразното им управление и изпълнение на сключените договори.

  • Контрол, проверка и потвърждение разходите за авансови, междинни и окончателни плащания, извършвани от изпълнители по договори свързани с управление на дейностите по отпадъците.

  • Извършване на документални и проверки на място по цялостното изпълнение на договорите.

  • Съдействие на одитиращи, мониторингови и проверяващи органи.

  • Обработка и обобщаване на данните, свързани с изпълнението на договорите.

  • Изготвяне на информационни справки, доклади, становища и др., свързани с финансовото изпълнение на проектите.

  • Участие в работата на комисии и работни групи, звена за изпълнение (управление) на проекти и др.

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община