ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ''

                 Дирекция ''ОКОЛНА СРЕДА''

 • Отдел "Управление на водни обекти, земи и гори"

 • Отдел "Опазване на околната среда"

 • Отдел "Качество на атмосферния въздух и климат"


  Функции на дирекцията:
  • Осигурява пряко и ефективно прилагане на ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗГ, ЗВ, ЗООС, ЗОС, както и други стратегически и програмни документи на международно, национално и общинско ниво, в рамките на своята компетентност.

  • Участва в разглеждането на искания за финансиране на разработки и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и на горските територии общинска собственост.

  • Организира контрола по изготвяне на проекти за възстановяване, подобряване и рекултивация на земеделските земи.

  • Контролира възстановяването на общинския поземлен фонд в границите на урбанизираните територии. Участва в комисии по приемане и одобряване на помощните плановете изработени по реда на по чл.13а и чл.28 от ППЗСПЗЗ.

  • Поддържа и актуализира създадения регистър на общинския поземлен фонд и горските територии общинска собственост.

  • Координира, участва в подготовката и провеждането на търгове и конкурси за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/.

  • Участва в комисии по приемане и одобряване на помощните плановете изработени по реда на по чл.13а и чл.28 от ППЗСПЗЗ.

  • Координира и контролира административните дейности при издаване на удостоверения и скици по реда на чл.13,ал.4 и 6 от ППЗСПЗЗ и при прилагане на чл.34 от ЗСПЗЗ за принудително изземване на земеделски имоти, ползвани без правно основание.

  • Организира работата на районната администрация по прилагане на чл.7, ал.4 от ЗВСВГЗГФ и участва в комисиите за придобиване на собственост върху предоставени за ползване земи от ГФ.

  • Подготвя становища при искания за замяна на земи, собственост на физически и юридически лица, със земи - общинска собственост, както и при отчуждаване на поземлени имоти за важни общински нужди.

  • Подготвя преписки за промяна на предназначението на земеделски земи - общинска собственост, с оглед реализация на инвестиционната програма на общината и внася предложения в Комисията по земята към МЗХ.

  • Процедира преписки по искане на общината, физически и юридически лица за изключване на гори и земи от горския фонд или включването на поземлени имоти за важни общински нужди в границите на урбанизираните територии.

  • Подготвя предложения и мотивирани становища относно обезщетенията по чл. 10б и контролира дейността по обезщетенията на собствениците от общинските служби по земеделие и гори.

  Функции на отдел "Управление на общински земи, гори и водни обекти":
  • Организира и участва в инвестиционния процес, свързан с осигуряване на проводимостта на речните легла.

  • Контролира изпълнението на дейностите по осигуряване нормалната експлоатация на водоемите на територията на Столична община.

  • Проверява техническата документация и участва в процедури за избор на изпълнител на техническите дейности по ЗОП.

  • Участва в комисии за приемане на работите при почистване и поддържане на речните легла, стабилността на бреговете и съответните съоръжения.

  • Изготвя становища и отговаря на постъпили заявления от физически и юридически лица.

  • Организира и участва в подготовка и съставяне на проекти на Столична община във връзка с експлоатацията на водните обекти.

  • Подготвя документация при търсене на потенциални инвеститори за финансиране на обекти от дейност речни легла и водоеми.

  • Участва в междуведомствени комисии, експертно-технически съвети и работни групи, свързани с дейностите на дирекцията и в разработването и актуализирането на нормативната база, наредби и решения на Столичния общински съвет.

  • Изготвя доклади до Столичния общински съвет, свързани с проблеми и проекти при ползване и управление на водните обекти и общинския горски и поземлен фонд.

  Функции на отдел "Околна среда":
  • Координира, разработва и организира прилагането на политиката на Столична община в областта на опазване и управление компонентите на околната среда и осъществява мониторинг по нейното изпълнение.

  • Изпълнява регламентираните в националното законодателство задължения на Столична община, като основна административно–териториална единица в областта на опазване на околната среда.

  • Координира, организира и участва в подготовката и актуализацията на планове, програми и общински наредби, насочени към овладяване популацията на безстопанствените кучета и контрол върху регистрацията и броя на домашните кучета.

  • Участва в междуведомствени комисии, експертно-технически съвети и работни групи, свързани с дейностите на направлението, в частта компоненти на околната среда.

  • Участва в подготовката на тръжната документацията за изграждане на обекти, насочени към мониторинга и опазване на околната среда.

  • Изготвя становища, отговори на жалби и молби от физически и юридически лица.

  • Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на планове и програми, свързани с управлението дейностите по компоненти на околната среда и мерки за овладяване популацията на бездомните кучета към бюджета на направлението.

  • Участва в комисии, създадени със заповед на кмета на Столичната община, в т.ч. за осъществяване на контрол върху регистрацията на домашните кучета и стопанисването и дейността на общинските приюти за безстопанствени кучета.

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община