ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ''

                 Дирекция ''ЗЕЛЕНА СИСТЕМА''

Функции на дирекцията:

  • Управлява, стопанисва и извършва инвестиционен контрол на обектите от зелената система на Столична община, които са общинска собственост.Контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи, както и осъществяване взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от министерства, държавни ведомства, общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица.

  • Съгласува визи за проучване и проектиране, заверяване на заснемания и експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност при градоустройствени изменения и при издаването на визи за проучване и проектиране.

  • Изготвя становища за държавно приемане и въвеждане в експлоатация на нови обекти, съгласува инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство” за строежи и проектите за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура, дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване и препоръки за опазване на растителността.

  • Определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи.

  • Изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи, задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система.

  • Прави предписания и изготвя предложения за обезщетения в зелените площи. Предписанията, издадени от директора на дирекцията са задължителни за изпълнение.

 

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община