ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНИ КОМУНИКАЦИИ''

                 Дирекция ''ТРАНСПОРТ''

 • Отдел "Транспортна дейност-междуселищни и таксиметрови превози"

 • Отдел "Масов градски транспорт, корабоплавателен и технически надзор"

 • Отдел "Транспортно обслужване"

  Функции на дирекцията:
  • Развитие на интермодални връзки между отделните видове градски транспорт и координацията му с междуобластните превози, като се гарантира безпрепятствен достъп до националните и общоевропейските транспортни мрежи.

  • Разработване на гъвкава тарифна система, стимулираща използването на обществен транспорт.

  • Внедряването на съвременни информационни технологии, с които да се подобри информационното обслужване на потребителите на транспортни услуги.

  • Методически указания за усъвършенстване на финансовото управление на транспортния процес.

  • Осъществяване на пропускателен режим на превозните средства.

  • Организацията и административното управление на обществения превоз на пътници на територията на общината (основни градски автобусни линии, допълнителни автобусни линии и таксиметров транспорт).

  • Организация на транспортните услуги на гражданите, касаещи връзката на столицата с всички области на страната.

  • Определяне на спирки за редовни международни автобусни линии.

  • Корабоплавателен надзор на територията на общината.

  • Технически надзор на поднадзорните съоръжения на съдовете, добиващи кариерни материали.

  • Осъществява организацията и безопасността на движението.

  Функции на отдел "Транспортна дейност, междуселищни и таксиметрови превози":
  • Междуобластни превози от Републиканската транспортна схема (МОП РТС).

  • Извършва съгласуване по линии и курсове от МОП РТС, в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози и свързаната с него подзаконова нормативна уредба.

  • Поддържа база данни за квотата на Столична община в Републиканската транспортна схема.

  • Съгласува транспортно-обслужващи обекти и автогари за международни и вътрешни превози.

  • Извършва обмен на информация с областен отдел „Автомобилна администрация"- София и отдел „Пътна полиция" към СДВР.

  • Периодично внася за разглеждане в комисията на област София предложения за промени в РТС, след което се предлагат за утвърждаване от Министерство на транспорта на основание Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

  • Съдейства на дирекция „ОПК“ при изготвяне техническа документация и необходимата информация за организиране и провеждане на обществени поръчки и конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници.

  • Съдейства за техническата организация на конкурсите за възлагане на обществен превоз на пътници.

  • Изготвя становища и прави предложения по законовата и подзаконовата нормативна уредба в областта на транспорта.

  • Издава маршрутни схеми за туристически превози в зона „Център".

  • Издава маршрутни схеми за туристически превози в зона „Център”.

  • Издава пропуски за движение в зона „Център" и зона „Първа" на товарни автомобили на основание чл. 28, ал. 3 и ал. 7 от Наредбата на Столичен общински съвет за организация на движението на територията на Столична община.

  • Реализира приходи от такси при осъществяването на дейността за извършване на услуги на основание Наредбата за реда и начина за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет.

  • Упражнява разрешителния режим по Наредба № 34 от 6.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници на МТС - издаване на разрешения за таксиметрови превози (ТП) и холограмни стикери.

  • Поддържа данни за превозвачите, упражняващи таксиметрова дейност.

  • Взаимодейства и предоставя данни на Териториална данъчна дирекция към НАП, Национален осигурителен институт, Изпълнителна агенция автомобилна администрация - София, отдел „Пътна полиция“ към СДВР, Софийска градска и районна прокуратура и направление , „Икономическа полиция" към СДП.

  • Участва в съвместни мерки с браншовата организация на таксиметровите превозвачи за борба с нелегалните таксиметрови автомобили на територията на Столична община.

  Функции на отдел "Масов градски транспорт, корабоплавателен и технически надзор":
  • Разработва стратегия за политиката при осъществяването на градския транспорт, съвместно със структурите на „Център за градска мобилност" ЕАД

  • Прави предложения за обема на годишната транспортна задача, съобразно финансовата осигуреност.

  • Анализира състоянието на нивото на обслужване на гражданите с градски транспорт.

  • Следи за осъществявания контрол по изпълнението на транспортната задача (пробег, графици и разписания).

  • Възлага проучвания, прави прогнози и предложения за оптимизация на маршрути, и за генералните схеми за перспективно развитие на транспортните мрежи.

  • Съгласува тримесечни експлоатационни планове.

  • Поддържа връзки с обществеността, като подава информация, обработва и отговаря на предложения, молби и жалби, свързани с МГТ.

  • Прави предложения за актуализация на Генералната схема за перспективно развитие на линиите на изграждащото се метро в София.

  • Изготвя програми и технически задания за развитие - инвестиционни, ремонтни, за изграждане и реконструкция на релсовия път и контактно-кабелната мрежа.

  • Анализира състоянието на общото транспортно обслужване и прави предложения за промяна на съществуващи маршрути, за удължаването им или за нови маршрути.

  • Поддържа база данни за превозвачите и изпълнение на договорните задължения.

  • Извършва активен обмен на информация с областен отдел „Автомобилна администрация"- София и „Пътна полиция" към СДВР, за по-ефективен контрол на процесите.

  • Регистрира и води на отчет всички плавателни съдове на територията на Столична община и Софийска област.

  • Осъществява контрол по спазване изискванията на законовите и подзаконови актове.

  • Издава и презаверява позволителни за плаване, които се вписват в корабния регистър на база ежегоден преглед.

  • Осъществява постоянно взаимодействие с Изпълнителна агенция „Морска администрация" към МТС и с изпълнителните дирекции на всички пристанища по Черно море и река Дунав.

  • Упражнява технически надзор на поднадзорните съоръжения на съдовете, добиващи кариерни материали.

  • Съгласува протоколи за бракуване на превозни средства, собственост на Столична община или на дружества с над 50 % общинско участие.

  • Съдейства на дирекция „ОПК“ при разработване на документи за провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници.

  • Съдейства за техническата организация на конкурсите за възлагане на обществен превоз на пътници.

  • Изготвя становища и прави предложения по законовата и подзаконовата нормативна уредба в областта на транспорта.

  • Реализира приходи от такси при осъществяването на дейността за извършване на услуги на основание Наредбата за реда и начина за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет.

  Функции на отдел "Транспортно обслужване":
  • Изпълнява общински дейности, свързани с транспортното обслужване на столичната общинска администрация. Организира, ръководи, контролира и координира транспортното обслужване на администрацията на Столична община, при спазване изискванията на приетите от СОС нормативни актове, както и други нормативни актове, свързани с дейността й.

  • Организира и координира финансовата дейност и счетоводната отчетност на дирекцията.

  • Изготвя ежемесечни оборотни ведомости, счетоводни справки и финансови отчети на дирекцията.

  • Отговаря за точното и вярно изготвяне на ежемесечните оборотни ведомости, счетоводните справки и финансовите отчети в определените за това срокове.

  • Изпълнява вътрешни за Столична община дейности, свързани с комплексното транспортно обслужване на Столична общинска администрация и Столичен общински съвет.

  • Организира и обезпечава транспортното обслужване в Столична община и Столичния общински съвет.

  • Осигурява поддръжката и правилната експлоатация на служебните автомобили, собственост на Столична община. Следи за техническото състояние на автомобилите, отчетността на ГСМ материали и спазване на лимитите, определени със заповед на кмета на СО.

  • Съдейства на дирекция „ОПК“ при разработване и съгласуване на документации за възлагане на обществени поръчки за доставка на превозни средства на Столична община.

  • Отговаря за техническото състояние на служебните автомобили, в съответствие с действащото законодателство и нормативните актове, свързани с дейността на дирекцията.

  • Води регистър на всички МПС, закупени със средства на СО.

  • Осигурява и диспечира транспорт за трудноподвижни лица на територията на СО по регистър, предоставен от дирекция „Социални дейности" на СО.

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община