ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНИ КОМУНИКАЦИИ''

                 Дирекция ''ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА''

 • Отдел "Инвестиционна дейност"

 • Отдел "Поддръжка на улична мрежа и съоръжения"  Функции на отдел "Инвестиционна дейност":
  • Разработване на проекти на наредби на Столичен общински съвет /СОС/, стратегии, планове, програми и предложения, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура.

  • Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни програми за изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура.

  • Управление на инвестиционни проекти.

  • Възлагане на предпроектни проучвания и инвестиционно проектиране на обекти на транспортната инфраструктура.

  • Разглеждане на експертен технически съвет на проекти за изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обектите от пътната инфраструктура и даване на експертно становище дали проектите са съобразени с изискванията на техническото задание, както и с изискванията на нормативната уредба и заключение относно възможността за изпълнение на разглежданите проекти.

  • Изготвяне на поименни и титулни списъци за включване в инвестиционната програма на обекти на транспортната инфраструктура за изграждане, реконструкция, рехабилитация и основен ремонт.

  • Организиране на комисии по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за реализиране на обектите на пътната инфраструктура натериторията на Столична община.

  • Управление и контрол върху реализацията на обектите за изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура, включени в инвестиционната програма на Столична община за съответната календарна година.

  • Подготовка на заповеди, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура. Проверки и контрол по качеството на изпълнение на строителството и разходването на средствата.

  • Участие в държавни приемателни комисии за установяване годността за ползване на обектите от пътната инфраструктура, въз основа на огледа на строежа, направените измервания и изпитвания и съгласно представените документи.

  • Възлагане на дейностите, свързани с проектиране, изграждане и основен ремонт на уличното осветление на територията на Столична община и контрол върху изпълнението им.

  • Отговаряне на молби, жалби и предложения на държавни институции, предприятия, организации и граждани в областта на пътната инфраструктура.

  • Анализиране на нормативната база в сферата на изграждане и ремонт на транспортната инфраструтура и даване на предложения за изменения и допълнения.

  • Анализиране състоянието и проблемите на транспортната инфраструктура и даване на предложения.

  Функции на отдел "Поддръжка на улична мрежа и съоръжения":
  • Разработване на проекти на наредби на Столичен общински съвет /СОС/, планове, програми и предложения, свързани с утвърждаване на инвестиционните програми на Столична община за изграждане и ремонт на пътната инфраструктура.

  • Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни програми за изграждане и ремонт на пътната инфраструктура.

  • Разглеждане на експертен технически съвет на проекти за изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обектите от пътната инфраструктура и даване на експертно становище дали проектите са съобразени с изискванията на техническото задание, както и с изискванията на нормативната уредба и заключение относно възможността за изпълнение на разглежданите проекти.

  • Изготвяне на титулни списъци на обекти за основен ремонт на основни градски артерии, улици, кръстовища и съоръжения, съобразени с предложенията на районните администрации, приоритетите и функциите, които изпълняват булевардите, улиците и съоръженията, подадените сигнали за състоянието им, проектната готовност, срока и възможността за изпълнение на обектите, както и необходимостта от провеждане на отчуждителни процедури и осигуряване на финансирането им.

  • Организиране на комисии по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за реализиране на обектите на пътната инфраструктура на територията на Столична община.

  • Реализиране на обектите за изграждане и ремонт на пътната инфраструктура, включени в инвестиционната програма на Столична община за съответната календарна година.

  • Организира проучването и подготовката на заповеди за изграждане на транспортната инфраструктура. Проверки по качеството на изпълнение на строителството.

  • Участие в държавни приемателни комисии за установяване годността за ползване на обектите от пътната инфраструктура, въз основа на огледа на строежа, направените измервания и изпитвания и съгласно представените документи.

  • Отговори на молби, жалби и предложения на държавни институции, предприятия, организации и граждани в областта на пътната инфраструктура.

  • Анализиране състоянието и проблемите на пътната инфраструктура и даване на предложения.

   

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община