ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО''

                 Дирекция ''ИНВЕСТИЦИОННО ОТЧУЖДАВАНЕ''

 • Отдел "Отчуждаване и обезщетяване"

 • Отдел "Правно обслужване и процесуално представителство"  Функции на отдел "Отчуждаване и обезщетяване":
  • Проучване и провеждане на отчуждителна процедура за имоти - собственост на физически и юридически лица за общински нужди по реда на ЗОС:

   • за обекти, включени в инвестиционната програма на СО;

   • за обекти на техническата инфраструктура, изграждането на които ще бъде финансирано и реализирано от физически и юридически лица за тяхна сметка, включително и обезщетението при отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата им, при спазване условията на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета от СОС с Решение № 722 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г. и Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столична община, приета с Решение № 76 по Протокол № 99 от 08.02.2007 г. от СОС, изменена и допълнена с Решение № 407 по Протокол № 109 от 15.05.2007 г.

  • Довършване на започнатите производства по реда на ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и др. Закони.

  • Разглеждане на молби за отмяна на отчуждаването по реда на ЗОС и §9 от ПР на ЗУТ.

  • Заверка на постъпили от районните общински администрации молби на граждани за снабдяване с документи за собственост чрез обстоятелствена проверка.

  • Издаване на преписи от документи, съхранявани в дирекцията.

  • Извършване на справки и изготвяне на удостоверения и отговори по молби на граждани и юридически лица за проведени отчуждително–обезщетителни и реституционни производства.

  • Изготвяне предложения за включване на обекти в Програмата на Столична община, с цел предвиждане на бюджетни средства за придобиване на имоти чрез отчуждаване

  • Изготвяне на справки и отчети за усвояването на бюджетни средства от:

   • отчуждителни производства;

   • приключили изплащания на апартаменти, получени в обезщетение срещу отчужден имот;

   • свързани със стопанисването на жилищата, включени в оборотния фонд на Столична община;

   • по регистри на издадени договори за жилища, сключени по реда на чл. 117 от ЗТСУ.

  • Изготвяне молби–съгласие от кмета на СО до Агенцията по вписване за заличаване на ипотеки.

  Функции на отдел "Правно обслужване и процесуално представителство":
  • Осъществяване на процесуално представителство по заведени срещу СО дела по отчуждителни производства, както и дела свързани с дейността на дирекцията.

  • Осъществяване на процесуално представителство пред ЧСИ, по заведени производства, съгласно дейността на дирекцията.

  • Разглеждане на молби за отмяна на отчуждаването по реда на ЗОС и §9 от ПР на ЗУТ.

  • Довършване на започнатите производства по реда на ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и др. закони.

  • Изготвяне на отговори по молби на граждани и юридически лица, касаещи дейността на дирекцията.

  • Изготвяне на правни анализи за имоти, попадащи в обекти, предмет на отчуждителни производства.

  • Изготвяна на административни актове, свързани с дейността на дирекцията.

  • Изготвяне на отговори до Администрацията на Президента, МС, СОС и други ведомства.

  • Изготвяне на становища по поставени въпроси с оглед подпомагане дейността на дирекцията и администрацията на Столична община.

  • Предоставяне на правни консултации при извършване на отчуждително-обезщетителни процедури и по искания за отмяна на отчуждаване.

  • Изготвяне на докладни записки и проекти за решения на СОС във връзка с работата на дирекцията.

   

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община