ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО''

                 Дирекция ''ЖИЛИЩНО И ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ''

 • Отдел "Жилищно и обществено строителство"

 • Отдел "Топлоенергетика и енергийна ефективност"  Функции на отдел "Жилищно и обществено строителство:
  • Участва при изготвяне на проекто-програмата за капитално строителство по бюджета на Столична община.

  • Организира изпълнението на инвестиционната програма за жилищно и обществено строителство.

  • Изисква и проверява техническата документация, необходима за инвестиционните намерения в жилищното и общественото строителство.

  • Участва в подготовката на нормативни актове на СО.

  • Изготвя становища по нормативни актове на други ведомства.

  • Участва в процедурите за избор на Проектант, Строител, Строителен надзор, Инвеститорски контрол на обектите, провеждани съгласно ЗОП.

  • Участва в работни групи за подготовка на техническа документация на проектите за кандидатстване с европейско финансиране.

  • Участва в приемателни комисии за общинските обекти.

  • Контролира текущото усвояване на капиталовите разходи в съответствие със сключените договори и бюджетната програма.

  • Налага санкции на инвеститорския контрол при откриване на нарушения.

  • Участва в конкурсите за ремонти, провеждани от районните администрации.

  • Изготвя становища и отговори на жалби от граждани и фирми, касаещи жилищното и обществено строителство.

   
  Функции на отдел "Топлоенергетика и енергийна ефективност:
  • Участва при изготвяне на проекто-програмата за капитално строителство по бюджета на Столична община.

  • Организира изпълнението на инвестиционната програма за топлопотребление, електропотребление, енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници.

  • Изисква и проверява техническата документация, необходима за инвестиционните намерения в областта на топлопотреблението, електропотреблението, енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници;

  • Участва в процедурите за избор на Проектант, Строител, Строителен надзор, Инвеститорски контрол на обектите, провеждани съгласно ЗОП.

  • Участва в подготовката на нормативни актове на СО.

  • Изготвя становища по нормативни актове на други ведомства, свързани с ефективно потребление на енергия.

  • Участва в работни групи за подготовка на техническа документация на проектите за кандидатстване с европейско финансиране.

  • Възлага изготвянето и актуализирането на техническите паспорти, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите.

  • Участва в приемателни комисии за общинските обекти.

  • Контролира текущото усвояване на капиталовите разходи в съответствие със сключените договори и бюджетната програма.

  • Налага санкции на инвеститорския контрол при откриване на нарушения.

  • Участва в конкурсите за ремонти, провеждани от районните администрации.

  • Участва при изготвянето и прилагането на програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

  • Участва в изпълнението на мерки за качествено обслужване на потребителите на енергия в общинския сграден фонд.

  • Участва съвместно с другите дирекции в разработването и управлението на проекти в областта на топлоенергетиката, електропроизводството и възобновяеми енергийни източници.

  • Участва в конкурси за избор на Изпълнител, свързани с инвестиционните и ремонтни програми на „Топлофикация-София" ЕАД, провеждани съгласно ЗОП.

  • Изготвя становища и отговори на жалби от граждани и фирми, касаещи топлопотреблението, енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници.

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община