ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ''

                 Дирекция ''ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ''

 • Отдел "Методология"

 • Отдел "Информационно обезпечаване"

 • Отдел "Вътрешен контрол"

 • Районни отдели "Общински приходи" – 22 броя


  Работно време

  Функции на отдел "Методология"
  • Приема и завежда преписки под формата на молби, сигнали, жалби, запитвания, искания и други.

  • Изготвя отговори по постъпилите жалби, молби и запитвания в общия срок.

  • Извежда готовите преписки, с копие до съответния районен отдел "Общински приходи" – за сведение и изпълнение.

  • Издава Удостоверения за декларирани данни, съгласно чл. 73а, ал. 1, т. 1 от НОАМТЦУПСО.

  • Издава Удостоверения за наличие или липса на задължения по чл.87, ал. 6 от ДОПК.

  • Изготвя отговори по постъпили запитвания от ЧСИ, ДСИ, съдилища, прокуратура, НАП, КУИППД и др. институции.

  • Изготвя и изпраща по компетентност запитвания до Национална агенция по приходите съгласно чл. 4 ал. 6 от ЗМДТ.

  • Изготвя отговори по постъпили запитвания от ЧСИ, ДСИ, съдилища, прокуратура, НАП, КУИППД и др. институции.

  • Изготвя писма до началниците на районните отдели за своевременно уведомяване за настъпили промени в нормативната база.

  • Изготвя указания за тълкуване и прилагане на нормативната база.

  • Изготвя проекти на решения на Столичен общински съвет за промяна на Наредбата за определяне размера на местните данъци.

  • Изготвя процедури за начина на работа при осъществяване на различните видове дейности.

  • Изготвя бланки, в помощ на прилагането на дадените процедури.

  • Служителите на отдел „Методология“ осъществяват контрол върху правните основания за съставянето на проекти на наказателни постановления и препращат същите на ресорния кмет, който изпълнява функциите на наказващ орган, съгласно Заповед на кмета на СО за възлагане на наказващите правомощия на зам.-кмета по финанси и стопанска дейност.

  • Изготвят прокти на решения по обжалвани актове по чл. 106, ал. 1 и чл. 107 ал. 3 от ДОПК, както и на други индивидуални административни актове, издавани от дирекцията/отделите.

  • Приема граждани и служители на ЮЛ, като ги консултира устно, снабдява ги с поискани от тях бланки, правя разяснения и други.

  • Консултира (устно и писмено) служителите на районните отдели, включително служителите на отдел "Информационно обезпечаване", когато това се налага.

  • Анализира и изготвя обобщени справки при поискване от директора на дирекцията, от ресорния заместник-кмет, от кмета на общината, както и при необходимост от други дирекции на Столична община.

  • При получаване на информация от компетентни органи за настъпили промени в недвижимата собственост или движима такава (МПС-та) директора на дирекцията, чрез служителите от отдел „Методология“ уведомяват за това районните отдели, а те от своя страна следва да предприемат уведомителни действия спрямо задължените лица като им се даде срок за явяване и представяне на документи.

  • Организира и осъществява цялостната финансово счетоводна дейност на дирекция „Обшински приходи“ и отделите към нея и дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“.

  • Изготвя справки, анализи и прогнози за приходи от местни данъци и такси за дирекция „Общински приходи“ и дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“.

  • Изготвя всички документи от финансово-имуществен характер, от който произтичат права и задължения за дирекция „Общински пирходи“ и дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“ - баланс, счетоводни отчети, оборотни ведомости, справка декларация по ДДС, касов отчет и др.

  • Урежда сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, взаимоотношения с бюджета, банките и с осигурителни фондове.

  Функции на отдел "Информационно обезпечаване"
  • Обезпечава информационно работата в дирекция „Ощински приходи“ и районните отдели Ощински приходи, както и на дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“.

  Функции на отделите "Общински приходи"
  • Приемат и обработват декларации по чл. 14, чл. 32, чл. 49, чл. 54, чл. 61 н, чл. 61 р и чл. 117 от ЗМДТ.

  • Приемат и обработват декларации по чл. 27, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.

  • Обработват декларации по чл. 23 и Заповеди на кмета на СО съгласно разпоредбите на чл. 24 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.

  • Приемат молби и издават Удостоверения за данъчна оценка.

  • Приемат искания и издаване на Удостоверения за декларирани данни.

  • Приемат искания и издават Удостоверения за платен данък наследство.

  • Приемат искания и издават Удостоверения за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

  • Приемат и заверяват молби – декларации за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗС.

  • Приемат искания и издават справки за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси.

  • Приемат искания и издават служебни бележки, относно обстоятелства за МПС.

  • Приемат искания и издават заверени копия от данъчни декларации по ЗМДТ.

  • Установяват административни нарушения и издават актове за установените административни нарушения по Закона за местните данъци и такси.

  • Изготвят проекто – наказателни постановления и ги препращат за контрол до отдел "Методология".

  • Връчват готовите Наказателни постановления.

  • Определят задължения за местни данъци и такси за минало време и начисляват лихви за просрочие, като изготвят протоколи за тези си действия.

  • Издават актове за установяване на задължения по декларация по реда на чл. 106, ал. 1 и чл. 107 ал. 3 от ДОПК.

  • Правят искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки до дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“ чрез директора на дирекция „Общински приходи“.

  • При осъществяване на своите правомощия, служителите на районните отдели могат да изискват от ДЗЛ всякакви документи, даказващи права или такива, които ползват същите за намаляване на размера на данъка или таксата и др., като непредставянето на тези документи следва да бъде санкционирано по административен ред.

  • Окомплектоват и предават преписки за принудително събиране на неплатени задължения по влезли в сила актове по чл. 106, ал. 1 и чл. 107 ал, 3 от ДОПК, както наложени административни санкции с наказателни постановления на дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“ чрез директора на дирекция „Общински приходи“.

  • Изготвят различен вид справки, поискани от началника на отдела или от директора на дирекцията.

  • Предоставят копия от всички видове декларации, документи за собственост и пр., както и издадени документи поискани във връзка извършване на ревизии и проверки, като оказват пълно съдействие на Дирекция „Ревизии и събиране на вземанията“ в ревизионно производство.

  • Оказват съдействие на гражданите, като устно ги консултират за начина на попълване на различните видове декларации.

  • Издължават безкасовите плащания в данъчните партиди на физическите и юридическите лица.

  • Ежедневно приключват и отчитат сумите платени в брой на касите на отдела.

  • Обслужват граждани желаещи да плащат задълженията си в брой на касите на отдела.

  • Ежедневно отчитат събраните суми.

  • Служителите, които имат право да работят с класифицирана информаци:

   • приемат и обработват декларации по чл. 14 от ЗМДТ за имоти, представляващи класифицирана информация;

   • приемат и обработват декларации по чл. 23, чл. 24 и чл. 27 от НОАМТЦУПСО за имоти, представляващи класифицирана информация;

   • приемат молби за издаването на Удостоверения за данъчна оценка на имоти, представляващи класифицирана информация;

   • изготвят удостоверения за данъчна оценка на имоти, представляващи класифицирана информация;

   • изготвят съобщения за дължими данъци върху имотите и такса за битови отпадъци за имоти, представляващи класифицирана информация;

   • изготвят отговори по постъпили запитвания от институции с ниво на класифицирана информация.

   

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община