ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Обща администрация

Направление ''ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ''

                 Дирекция ''ИКОНОМИКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ''

 • Отдел "Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите"

 • Отдел "Икономика"  Функции на отдел "Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите":
  • Осъществява защита на потребителите чрез контрол върху търговската дейност в рамките на правомощията, предоставени на общината със Закона за защита на потребителите.

  • Осъществява методологична дейност, координация и контрол по прилагане на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община. При необходимост подготвя проекти за изменение на наредбата.

  • Заверява разрешения за ползване на място за извършване на търговия на открито и за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терени общинска собственост, издадени от районните администрации.

  • Разглежда преписки и извършва процедури по искания за поставяне на фирмени информационно - указателни табели и временни информационни елементи на територията на Столична община. Подготвя проекти на разрешения. Поддържа регистър на издадените разрешения.

  • Поддържа регистър на договори за отдаване на части от общински имоти под наем за поставяне на рекламни и информационни елементи. Осъществява тримесечен контрол на постъпленията по тях.

  • Провежда административно – наказателна дейност – проверки, изготвяне на констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления, връчване, осъществяване на процесуална защита.

  • Предоставя на Национална агенция за приходите комплектовани преписки за образуване на производства за изпълнение на влезли в сила наказателни постановления.

  • Осъществява методологична дейност, координация, нормативно обезпечаване на общинските пазари. Подготвя за утвърждаване правилници за организация и дейност на пазарите, регистрира общински пазари, съгласува документи и участва чрез експерти при провеждане на конкурси за отдаване на съоръжения под наем.

  • Актуализира нормативната база на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, чрез периодично изготвяне на проекти за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

  • Разработва дългосрочни и краткосрочни прогнози за постъпленията от местни такси и цени на услуги.

  • Изготвя проекти на заповеди за определяне границите на районите с организирано събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Столична община и осъществява процедурите, свързани с тях.

  • Ежегодно разработва предложение за размер на такса битови отпадъци въз основа на годишна план – сметка за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

  • Разглежда и обработва преписки, свързани с определяне размера на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия в зависимост от количеството на битовите отпадъци и честотата на извозване - чл.23 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Процедира същите.

  • Разглежда и обработва преписки, свързани с определяне размера на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия чрез пряко договаряне – чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Изготвя проекти на заповеди. Процедира същите след подписването им от кмета на Столичната община.

  • Разработва материали до Столичния общински съвет и постоянните му комисии.

  Функции на отдел "Икономика":
  • Изготвя аналитични, прогнозни и констативни документи за икономическата ефективност от дейността на общинските търговски дружества - събира и обобщава периодични отчети за финансовите показатели и изготвя аналитични материали към тях.

  • Изготвя доклади до Столичен общински съвет, свързани с дейността на общинските дружества – промяна на капитала, предмета на дейност, разпореждане с имущество, избор на експерт-счетоводители и др..

  • Изготвя проекти на учредителни документи (договори и устави) на общинските търговски дружества, договори за възлагане на управлението на общинските търговски дружества и анексите към тях.

  • Подготвя и участва с експерти в балансови комисии по приемане на годишните отчети на общинските дружества, както и на тези в ликвидация, в съответствие с Търговския закон. Подготвя доклади до СОС за приемане на годишните им отчети и предложения за освобождаване или не от отговорност на ръководствата им.

  • Координира процедурите по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на търговски дружества с общинско участие.

  • Участва в комисии за провеждане на конкурси за избор на наематели на обекти, включени в капитала на общинските търговски дружества и в процедури по ЗОП, провеждани от тях, съгласно изискванията на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Наредбата за общинските лечебни заведения.

  • Участва в извършването на тематични проверки, възложени от кмета на СО, свързани с дейността на общинските търговски дружества.

  • Подготвя доклади до Столичен общински съвет за създаване на общински предприятия, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост, както и такива за изменение на правилниците им.

  • Във връзка с дейността по поддържане на кредитния рейтинг на София, изготвя периодични общи или специализирани изследвания и наблюдения за състоянието и тенденциите в развитието на градската социална и инженерна инфраструктура.

  • Извършва цялостната дейност по заверка на регистрите за покупките, вноса, продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали.

  • Приема и обработва постъпилите чрез Президентството на Р. България искания на граждани за опрощаване на държавни вземания и подготвя доклади до СОС в тази връзка.

  • Поддържа и актуализира Общинския регистър на имотите, включени в капитала на търговските дружества с общинско участие.

  • Дава периодични отчети до кмета на СО относно липсата или наличието на вписвания в Търговския регистър на решенията на СОС, касаещи търговските дружества.

   

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община