ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Обща администрация

Направление ''ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ''

                 Дирекция ''ФИНАНСИ''

 • Отдел "Сборен бюджет"

 • Отдел "Финансово-счетоводен"

 • Отдел "Общ баланс на капиталовите разходи"

 • Отдел "Контролно-методически"  Функции на дирекцията:
  • Осъществява връзката с ръководството на Общината, кметовете на райони и техните финансови структури; ръководи пряко дейността на функционалните отдели в дирекцията: отдел „Сборен бюджет” - по разработването и съставянето на проектобюджета на Столична община в приходната и разходната му част и неговото изпълнение; отдел „Финансово-счетоводен” – по осъществяването и прилагането на счетоводната политика и отчетност в СО; отдел „Общ баланс на капиталовите разходи” – по разработване и изпълнение на програмите за капиталови разходи на Общината; отдел „Контролно-методичен” - по осъществяването на методологията и финансовото управление и предварителен финансов контрол в СО.

  • Осъществява връзката между Столична община и Министерство на финансите по приложението и изменението на нормативните актове в бюджетната сфера; осъществява връзката на дирекция „Финанси” с районите и структурите; ръководи Комисия по ежедневните постъпления по бюджета и подписва платежните нареждания за превеждане на паричните средства на районите и структурите на общината; участва при подготовката на становища до ръководството на Общината по финансови въпроси.

  • Отговаря за материалите, свързани с финансите на Общината, които се внасят в Столичен общински съвет за утвърждаване; утвърждава разходите, извършени с налични пари от касата на Общината; контролира щатното разписание и трудовите договори.

  • Съгласува по законосъобразност заповедите на кмета на Столична община, които предвиждат извършването на плащане.

  Функции на отдел "Сборен бюджет":
  • Изпълнява политиката на Столична община при съставяне и изпълнение на бюджета на Общината.

  • Разработва проект на „Сборен бюджет” на Столична община за всяка бюджетна година и след приемане от Столичен общински съвет го представя в Министерство на финансите.

  • Ежегодно разработва и представя в Министерство на финансите тригодишна бюджетна прогноза за приходите и разходите на Столична община.

  • Отразява промените по бюджета на общината, произтичащи от изменение на взаимоотношенията с Републиканския бюджет, решения на СОС и др.

  • Упражнява контрол върху поетите задължения и извършените разходи с разчетените по бюджета кредити.

  • Анализира изпълнението на приходната и разходната част на сборния бюджет на Столична община и предлага корекции по бюджета.

  • Организира и участва в разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база, касаеща бюджета на централната и районните администрации.

  • Дава писмени консултации на поделенията, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съобразно нормативната уредба по проблемите и съставянето и изпълнението на бюджета.

  • Изготвя отговори на запитвания на фирми, ведомства и граждани в рамките на дадените му компетенции.

  Функции на отдел "Финансово-счетоводен":
  • Оформя и изготвя платежните документи за всички разплащания по собствения бюджет и извънбюджетни сметки и фондове.

  • Води синтетична и аналитична отчетност на приходите, разходите, вземанията и задълженията на Столична община.

  • Изготвя и представя на Министерство на финансите месечни, тримесечни и годишни отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове по собствения и сборния бюджет на Столична община и всички прилежащи форми към тях.

  • Изготвя, отчита и представя месечно обобщена справка-декларация на Столична община, райони и поделения по Закона за данък добавена стойност и Закона за корпоративно подоходно облагане.

  • Осчетоводява и отчита приходите по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове.

  • Осчетоводява разходите по собствения бюджет и финансиранията по Райони и поделения на Столична община.

  • Изготвя месечни оборотни ведомости по собствения бюджет и тримесечни оборотни ведомости, обобщени от райони и поделения на Столична община.

  • Изготвя сборен счетоводен отчет /баланс/ на Столична община и районни поделения.

  • Обработва първичната счетоводна документация по заприходяването на частната и публична общинска собственост, ДМА и стоково-материални ценности на Столична община.

  • Пряко участва в годишни и извънредни инвентаризации и оформя резултатите.

  • Подготвя становища в отговор на писмени запитвания, свързани с прилагане на счетоводната политика на Общината, оказва методическа помощ на районните администрации и бюджетните поделения на Столична община.

  • Следи за прилагането на системите за финансово управление и контрол върху всички разходи в Столична община.

  • Изчислява дължимите данъци /ДДС и режийни разноски/ и издава фактури по всички сделки с общинска собственост.

  • Осъществява взаимодействие с Министерство на финансите по приложение и изменение на нормативните актове, прилагани в бюджетната сфера.

  • Работи съвместно с Главна данъчна дирекция по прилагане на Закон за данък добавена стойност за първостепенния разпоредител с бюджетни средства и всички разпоредители от по-ниска степен.

  • Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответни отчетни периоди.

  Функции на отдел "Общ баланс на капиталовите разходи":
  • Изпълнява политиката на Столична община в областта на разработването на програмите за капиталови разходи, финансовата им обвръзка и отчетност.

  • Участва съвместно с дирекциите от различните направления в Столична община и районните администрации в изясняване на потребността от средства за финансиране на основен ремонт, строителство и придобиване на нематериални дълготрайни активи.

  • Разработва поименни списъци и финансови разчети за капиталови разходи по макета от програмния продукт на Министерство на финансите по години, както и средносрочни тригодишни прогнози.

  • Разработва поименни списъци на жилищната програма, изпълнявана от Столична община, включващи изграждане на жилища на отчуждени собственици и предоставя в Министерство на финансите тези разработки с необходимите справки и обосновки за съгласуване и актуализация.

  • Участва в провеждането на процедури по ЗОП за избор на изпълнители и в подготовката на договорите за проектиране, строителство, доставка на машини, съоръжения и оборудване, включени в програмата за капиталови разходи на Столична община.

  • Контролира изпълнението на сключените договори по отношение на разчетените средства за финансиране и приема фактури за разплащане.

  • Изготвя тримесечни отчети по програмата за капиталови разходи.

  • Разработва и дава становища, отговаря на запитвания на ведомства, фирми и граждани в рамките на неговите функции и компетентност.

  Функции на отдел "Контролно-методически":
  • Осъществява предварителен финансов контрол при извършване на разход, съгласно „Правила за финансово управление и контрол” на Столична община.

  • Удостоверява извършения предварителен контрол при разходване на средства, като подписва контролен лист за проверка, съгласно съответните нормативни актове.

  • Дава методически указания и препоръки във връзка с предварителния контрол /прилагане на ЗФУКПС/ и следи за изпълнение на нормативната уредба, като при промени на същата дава указания и ги свежда до направленията от централната и районните администрации.

  • Контролира изпълнението на дължимите данъци и такси по сделки с недвижими имоти.

  • Следи за начисляването, събирането и отчитането на Данък добавена стойност

  • Участвува в контрола по своевременното осигуряване на общината с финансово-счетоводна информация и анализира финансовото състояние и резултати.

  • Упражнява вътрешен контрол след одитния финансов контрол, извършван от съответните контролни органи, следи за изпълнението на дадените от тях предписания и препоръки относно одитираните обекти. Води регистър на всички доклади за извършени одити/проверки от контролни органи.

  • Изготвя проекти на заповеди за предприемане на мерки и действия на кмета на СО, за изпълнение на препоръките и предписанията дадени от одиторите, за отстраняване на нарушенията, констатирани в одитните доклади.

  • При установени нарушения в одитните доклади, сезира дирекция „Правно-нормативно обслужване” за произнасяне по компетентност, съгласно дадените предписания на проверяващия орган.

  • При необходимост, извършва вътрешни проверки за допуснати нарушения, с цел предотвратяване на незаконосъобразни действия, вреди, грешки или други нередности.

  • Осъществява контрол, съгласно „Наредбата за служебни командировки в чужбина”, като изплаща, отчита и осчетоводява валутните средства при задгранични командировки.

  • Осъществява вътрешна и външна кореспонденция по възникнали въпроси във връзка с методологията и контрола, както и с оторизираните контролни органи – Сметна палата, Агенция за държавната финансова инспекция, инспектори към АДФИ.

  • Осъществява методически контрол на финансовите контрольори по дирекции и райони, както и на контрольорите на структурите, които са на пряко подчинение на финансовия контрольор на Столична община.

  • Дава методически указания на финансовите контрольори в СО.

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община