ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Обща администрация

Направление ''ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ''

                 Дирекция ''СЕКРЕТАРИАТ НА СОС''

Функции на дирекцията:

 • Експертно и логистично обезпечаване работата на Столичния общински съвет и неговите постоянни комисии, като в тази връзка взаимодейства с всички звена на СОА. Обезпечаване изготвянето на становища и доклади на постоянните комисии, в резултат на проведените обсъждания на заседания на постоянните комисии на СОС по внесените в общинския съвет доклади, както и решенията на Столичния общински съвет.

 • Подготовка на заседанията на СОС и на постоянните комисии и воденето на протоколи от тях.

 • Техническа подготовка на материалите за заседанията на СОС и на постоянните комисии.

 • Организационно подпомагане на работата на СОС и на постоянните комисии.

 • Поддържане на реда в заседателната зала и на местата, определени за граждани.

 • Осигуряване преброяване на гласовете при явно и тайно гласуване.

 • Обезпечаване в заседателната зала на СОС да присъстват само общински съветници, кметът на СО, заместник-кметове, секретарят, гл. архитект, кметове на кметства и на райони, както и допуснатите от СОС длъжностни лица и гости.

 • Организиране публичното представяне дейността на Столичния общински съвет и координиране връзките с медиите.

 • Контрол движението на документите в СОС.

 • Отговорност за опазване и съхранение на преписките и архивните дела и предаването им в общинския архив.

 • Изготвяне и съхранение записите на аудионосител от заседанията на СОС, изготвяне и предоставяне, съгласно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на СО, извлечения от аудиозаписите на дискусиите, както и съхранение оригиналите на актовете на СОС и документите към тях.

 • Контрол спазването на сроковете за изпълнението на задачите, възложени на дирекцията, произтичащи от актове на СОС.

 • Подготовка на становища по законосъобразността на предложените за разглеждане проекти за актове на СОС.

 • Подпомагане на дейността на постоянните комисии и на общинските съветници при подготовката на проекти за актове на СОС по повод тяхната законосъобразност.

 • Осигуряване на съответствието със законите и изразената воля на СОС на приетите от него актове, както и да следи промените в законодателството, отнасящо се за местното самоуправление.

 • Правно-техническото оформяне на приетите актове на СОС и протоколите от неговите заседанията.

 • Анализ и подготовка на предложения за актуализация на действащите нормативни актове.

 • Процесуално представителство на СОС пред съответните съдебни инстанции.

 

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община