ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Обща администрация

Направление ''ЗАКОННОСТ, КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ''

                 Дирекция ''ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ''

 • Отдел "Жилищен фонд и компенсации по жилищно-спестовни влогове"

 • Отдел "Придобиване и разпореждане с общинска собственост"  Функции на дирекцията:
  • Управление, разпореждане и придобиване на общински жилищен фонд, подготовка на преписки за изплащане на левова компенсация на правоимащи граждани по ЗУЖВГМЖСВ, осъществяване на контрол за законосъобразност върху съставените актове от районните администрации”, деактуване и подготовка на преписки за предстоящи сделки.

  • Изработване на проекти, становища и предложения за нормативни актове, свързани с дейността с общинската собственост.

  • Осъществяване на методическо ръководство на районните служби „Общинска собственост" във връзка с прилагането на ЗОС, ППЗОС, ЗУЖВГМЖСВ.

  Функции на отдел "Жилищен фонд и компенсации по жилищно-спестовни влогове":
  • Подготовка на сделки с недвижими имоти в т.ч.: покупко-продажби на жилища, замени, прекратяване на съсобственост, учредяване право на строеж, учредяване право на ползване.

  • Изготвяне на становища и отговори по преписки, образувани по молби, жалби и писма на граждани и органи на централната и местна администрация.

  • Разглеждане на преписки за обезщетяване по Закона за амнистия и връщане на отнети имущества, както и преписки по реституция /възстановяване на собственост/.

  • Процедиране на преписки за отдаване под наем и продажба на ателиета и гаражи. Процедира преписки във връзка с жилищата във фонд „Резервен" на СО. Разпределя общински жилища за отдаване под наем по райони.

  • Изготвяне на преписки за изплащане на левова компенсация на правоимащи граждани по ЗУЖВГМЖСВ.

  Функции на отдел "Придобиване и разпореждане с общинска собственост":
  • Изготвя доклади и проекти за решения от името на секретаря на Столична община като възлага необходимото проучване на собствеността, градоустройствения статут и предназначение на имотите, в т.ч. възлагане и изготвяне на пазарни оценки.

  • По упълномощаване представлява секретаря на Столична община пред постоянните комисии на СОС.

  • Подготвя проекти за заповеди за отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост.

  • Подготвя преписки за сключване на сделки по разпореждане с общински имоти или за придобиване на имоти в полза на общината, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за собствеността, в изпълнение решенията на СОС за разпореждане и придобиване, както и сделки, които са в компетентността и оперативната самостоятелност на кмета на СО, съобразно предоставените му правомощия.

  • Прилагане на интегриран подход за връзка между управлението на собствеността и разработването и изпълнението на общинските политики.

  • Осигуряване на връзка между управлението на собствеността и изпълнението на стратегическите документи на управлението, насочени към постигането на определен обхват, вид и качеството на публичните услуги.

  • По искане на кмета на СО – подготовка на предварителна оценка за ефекта (социален и икономически) от прилагането на различните подходи: продажба, замяна, отдаване под наем, учредяване право на строеж, концесиониране и др., въз основа на която Столичният общински съвет избира най-ефективния и ефикасен способ при вземане на решения за управлението и разпореждането с общинските имоти.

  • Разработване на проекти на годишни програми за управлението и разпореждането с общински имоти на база анализите и идентифицираните нужди, свързани с общинската собственост.

  • Актуализиране на централизирана електронна информационна система с база данни, осигуряваща информация за това с какво разполага Столична община, какво е неговото състояние и за какво може да се използва.

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община