ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Обща администрация

Направление ''ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ''

                 Дирекция ''ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ''

 • Отдел "Главен изчислителен център и комуникации"

 • Отдел "Централизирани информационни системи"

 • Отдел "ИТ сервиз и телефония"

  Функции на отдел "Главен изчислителен център и комуникации":
  • Организиране и поддържане работоспособността на всички технически и програмни системи в ОГИЦК.

  • Поддържане на резерви на системите и данните (сървърите), експлоатирани в ОГИЦК.

  • Осигуряване на Интернет достъпа и MAN свързаността за Столична община.

  • Поддържане на IP централа и телефония.

  • Организиране и поддържане на видео наблюдение и контрол на достъпа в ОГИЦК.

  • Доставка на техническо оборудване и базов софтуер (технически спецификации; приемане; гаранционно и извънгаранционно обслужване; лицензи).

  • Организиране поддържането и ползването на лицензите, закупени от или предоставени на Столична община.

  • Взаимодействие с ведомствени информационни структури.

  • Взаимодействие с доставчици на технически средства и базов софтуер, внедрени в Столична община.

  • Активация на desktop работни станции и изготвянето на инсталационни „image“ за еднотипни персонални компютри.

  • Участие при изготвянето на документи и материали, свързани с реализиране политиката по информационна сигурност в Столична община.

  • Участие в дейността на координационни органи и експертни съвети, свързани с изграждането на Интегрираната информационна система на Столична община (ИИССО).

  Функции на отдел "Централизирани информационни системи":
  • Администриране и поддържане на централизираните информационни системи на Столична община.

  • Тестване и внедряване на информационни системи в Столична община.

  • Подготовка на проекти и поддържане в актуално състояние на инструкции за работа с централизираните информационни системи на Столична община.

  • Изпълнение на специфични справки и анализи от централизираните информационни системи.

  • Участие в развойната дейност в Столична община, с цел поетапно изграждане на информационно обслужване от типа на е-община.

  • Изготвяне на технически спецификации за изграждане на нови системи-компоненти на ИИССО и за развитие на съществуващите централизирани информационни системи.

  • Участие при изготвянето на документи и материали, свързани с реализиране политиката по информационна сигурност в Столична община.

  • Участие в дейността на координационни органи и експертни съвети, свързани с изграждането на ИИССО.

  • Взаимодействие със столичните районни администрации и общински предприятия по отношение развитието на информационните системи и интегрирането им.

  • Взаимодействие с разработчици на информационни системи, внедрени в Столична община.

  • Организиране и участие в провеждането на обучения на служителите на общината, за работа с централизираните информационни системи.

  Функции на отдел "ИТ сервиз и телефония":
  • Организиране и осигуряване на ефективна сервизна поддръжка (гаранционна и извънгаранционна) на информационната, комуникационната и офис техника и приложен софтуер, ползвани от Столична община.

  • Сервизна поддръжка на телефонната централа, телефонните кабелни линии.

  • Сервизна поддръжка на часовниковата система в Столична община.

  • Изготвяне на технически спецификации за провеждане на процедури по доставка на компютърна, комуникационна и офис техника, и на базово програмно осигуряване.

  • Поддържане на регистър на информационната, комуникационната и офис-техника, и на инсталирания приложен софтуер.

  • Поддържане на регистър на заявените и на разходваните технически консумативи, контрол на разходите и изготвяне бюджетни прогнози, свързани с поддръжката.

  • Поддържане на технологичен и технически резерв (до 10%) от компютърната, комуникационната, офис-техниката, градивна елементна база и компоненти, свеждащ до минимум престоя на повредената материална част.

  • Приемане, съхраняване, отпускане и отчитане на финансови средства и материални запаси, относно ИТ сервиза и телефонията в Столична община.

  • Участие при изготвянето на документи и материали, свързани с реализиране политиката по информационна сигурност в Столична община.

  • Участие в хармонизиране на ИТ сервиза и телефонията на Столична община с национални и европейски изисквания и стандарти.

  • Взаимодействие с доставчици на технически средства и софтуер, внедрени в Столична община.

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община