ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Обща администрация

Направление ''ЗАКОННОСТ, КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ''

                 Дирекция ''ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ''

 • Отдел "Концесиониране и концесионен контрол "

 • Отдел "Обществени поръчки и търгове "  Функции на отдел "Концесиониране и концесионен контрол ":
  • Извършване, планиране, координиране, подготовка и организация на концесионните процедури по Закона за концесиите в съответствие с решенията на СОС за предоставяне на концесия на обекти от обществен интерес, които са общинска собственост, съгласно съответните Вътрешни правила на Столична община.

  • Контролиране изпълнението на концесионните договори в съответствие със Закона за общинската собственост и Закона за концесиите.

  • Организиране правното представителство на отдела пред концесионерите, структурите на Столична община и районните администрации.

  • Подготвяне на становища и съгласуване на всички преписки, отнасящи се към контрола на концесионните договори.

  • Разглеждане, анализиране и оценяване на информацията, постъпила от концесионерите във връзка с изпълнението на концесионните договори.

  Функции на отдел "Обществени поръчки и търгове ":
  • Подготовка, организация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.

  • Организира взаимодействието с Агенцията по обществените поръчки на списъци във връзка с предварителните обявления за процедурите за възлагане през бюджетната година в законовия срок.

  • Подготовка на решения и обявления за откриване на процедурите по ЗОП и НВМОП с попълване и едновременно изпращане на образци до АОП и ДВ.

  • Изготвяне на документациите за участие.

  • Продаване на документациите и приемане на офертите.

  • Изготвяне на протоколи за работа на комисиите.

  • Изготвяне на заповеди за класиране на участниците и уведомяване на кандидатите.

  • Подготовка и организиране подписването на договорите за изпълнение на обществените поръчки.

  • Изпращане на информации до АОП за сключените и изпълнените договори.

  • Подготовка на преписките до КЗК и ВАС в случай на обжалване.

  • Окомплектоване на цялата документация на процедурата и оформяне на досие на обществената поръчка.

  • Подготовка на отговори на запитвания на други дирекции, отдели, районни администрации и търговски дружества във връзка с провеждащите се процедури за възлагане на обществени поръчки.

  • Подготвя и организира търговете и конкурсите в изпълнение решения на СОС за разпореждане с публична и частна общинска собственост и движими вещи – продажба и отдаване под наем.

   

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община