ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО''

                 Дирекция ''ПРАВНО-НОРМАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ''

 • Отдел "Правно-нормативно обслужване"

 • Отдел "Информационно и финансово-стопанско обслужване"  Функции на отдел "Правно-нормативно обслужване":
  • Подпомага и контролира законосъобразното осъществяване на цялостната дейност и услугите, предоставяни от направление „Архитектура и градоустройство”.

  • Подпомага провеждане политиката на Столична община в сферата на устройство и планиране на територията, териториалния кадастър, комуникации, транспорт и инженерни мрежи, инвестиционното проектиране, преместваемите съоръжения и рекламата.

  • Изготвя всички индивидуални административни актове за отказ за допускане изработването на подробни устройствени планове и на техни изменения.

  • Изготвя всички индивидуални административни актове от компетентността на Столичния общински съвет, на кмета на Столична община и на главния архитект на Столична община в областта на преместваемите обекти, рекламните и монументално-декоративните елементи.

  • Води и съгласува кореспонденция на направление „Архитектура и градоустройство” с държавни институции, други общински структури и съдебната система по повод дейността на направлението и на отделни длъжностни лица.

  • Осигурява защита на оспорени нормативни, общи и индивидуални административни актове по устройство на територията на Столичния общински съвет, на кмета на Столична община, на главния архитект на Столична община и на други длъжностни лица, оправомощени по реда на § 1, ал. 3 и 4 от ДР на ЗУТ пред съда.

  • Осигурява защита срещу искове за вреди по повод индивидуални административни актове на Столичния общински съвет, на кмета на Столична община, на главния архитект на Столична община и на други длъжностни лица, оправомощени по реда на § 1, ал. 3 и 4 от ДР на ЗУТ.


  Функции на отдел "Информационно и финансово-стопанско обслужване":
  • Планиране, координиране и провеждане на информационната политика на направление „Архитектура и градоустройство” при Столична община, като осигурява публичност и прозрачност на дейността и информира обществеността, като осигурява достъпа до информация за медии и граждани.

  • Осигурява дейностите и контролира управлението на съдържанието на електронната страница на направление „Архитектура и градоустройство” – www. sofia-agk. com.

  • Осигурява дейностите и контролира управлението на съдържанието на електронната страница на направление „Архитектура и градоустройство” по проект София XXI век – www.sofia21.bg.

  • Контролира дейностите по обработката на данните и поддръжката на електронните регистри на направление „Архитектура и градоустройство”, съдържащи информация за:

   • актове на главния архитект на Столична община за одобряване на подробни устройствени планове и техни изменения;

   • разрешения за строеж, издадени от главния архитект на Столична община;

   • разрешения за строеж за благоустройствени обекти, издадени от главния инженер на НАГ;

   • актове на директор дирекция „Общински строителен контрол”;

   • издадени актове от главните архитекти на райони в т.ч. разрешения за строеж, актове и протоколи по време на строителство, удостоверения за ползване, заповеди и др.

  • Извършва дейности по обработката на данните и поддържа електронния регистър на разрешенията за поставяне, издадени от главния архитект на Столична община и главните архитекти на райони.

  • Извършва дейности по обработката на данните и поддържа регистър на внесените доклади в Столичен общински съвет от главния архитект на Столична община.

  • Осигурява достъп до цифровите модели и отразява актуална информация за движението на процедурите по одобряване на подробните устройствени планове.

  • Осигурява електронен достъп на гражданите до протоколите от проведените заседания на Общински експертен съвет по устройство на територията.

  • Осигурява информация относно провежданите търгове и конкурси от направление „Архитектура и градоустройство”.

  • Осигурява информация за схемите на преместваемите обекти, рекламата, инженерната инфраструктура и културно-историческото наследство.

  • Подпомага развитието на информационните технологии.

  • Осъществява взаимодействие с районните администрации.

  • Проучва възможностите, целящи изграждане на електронно информационно обслужване и въвеждане на електронни услуги.

  • Осигурява информация относно цялостната дейност и услугите, извършвани от направление „Архитектура и градоустройство”.

  • Осъществява взаимодействие с ведомствени информационни структури.

  • Подготвя, координира и осъществява организирането и провеждането на пресконференции, семинари, официални и работни срещи на ръководството;

  • Изготвя и оформя презентации при участия на главния архитект на СО на семинари, пресконференции, дискусии и т. н..

  • Извършва информационно осигуряване на гражданите в реално време, на основата на действащите информационни технологии (форум) посредством електронната страница на НАГ.

  • Осигурява контрол на техническа и експлоатационна поддръжка на компютърна и офис техника, комуникации и информационни системи, поддръжката на телефонната централа, телефонните апарати, ел. инсталацията, противопожарната охрана и други ползвани от администрацията.

  • Осигурява стопанисване и съхраняване на сградния фонд, стоково-материалните ценности.

  • Осигурява материално-техническото снабдяване.

  • Осъществява финансовата дейност и отговаря за съхранение на счетоводната отчетност на направление „Архитектура и градоустройство” по предвидения от закона ред.

  • Осигурява финансово-счетоводното обслужване на направление „Архитектура и градоустройство” в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове.

  • Организира завеждането и отчитането на материалните активи на администрацията, участва в годишни и извънредни инвентаризации и оформя резултатите.

  • Осигурява подготовката на данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните отчетни периоди.

  • Осигурява изработването на работните ведомости на служителите и ги представя в изчислителния център за отпечатване, на база заповеди.

  • Осигурява изготвянето на необходимите служебни бележки и удостоверения за доход на служителите.

  • Извършва други дейности, предвидени в законите и подзаконовите нормативни актове и/или възложени от ръководството на направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община