ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Обща администрация

Направление ''ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ''

                 Дирекция ''АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ''

 • Отдел "Управление на проекти"

 • Отдел "Деловодно обслужване, архив и ГРАО"

 • Отдел "Контактен център"


  Функции на дирекцията:
  • Осъществява общата организация по административното обслужване на физически и юридически лица и координацията със структурните звена от специа лизираната администрация относно предоставянето услуги на гражданите.

  • Организира деловодната дейност и кореспонденция с граждани и юридически лица. Организира документооборота и съхраняването на документацията.

  • Осъществява дейностите по изпълнение на задълженията на Столична общинска администрация, свързани с нормативните актове за гражданско състояние и ЕСГРАОН. Подпомага разработването на експертни анализи и становища, свързани с гражданско състояние и ЕСГРАОН.

  • Oсигурява достъп по издадените решения за достъп до обществена информация на гражданите и институциите за преглед.

  • Води публични регистри по възлагане на кмета на Столична община, съответно администрира, координира и поддържа регистри.

  • Поддържа и прилага в пряката си дейност изискванията на системата за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008.

  • Осъществява предварителен контрол по законосъобразността на всички подготвяни от направление „Общинска администрация“ процедури по Закона за обществените поръчки.

  • Осъществява постоянен контрол на разплащанията по договори, сключени от секретаря на Столична община в хипотеза на възложител на обществени поръчки.

  • Осъществява методическо ръководство за административното обслужване, деловодната дейност (организацията и контрола на документооборота на администрацията) и откритостта и достъпността на дейността.

  • Осъществява координационна роля във връзка с организацията на административното обслужване с цел осигуряване изпълнението на нормативните актове в тази сфера.

  • Подпомага направление „Общинска администрация“ при изпълнение на задълженията по организационно-техническата подготовка на различните видове избори, референдуми и преброявания, провеждани на територията на СО и РБ, произтичащи от Изборния кодекс и Закона за прякото участие на гражданите в държавната и местната власт.

  • Подпомага секретаря на Столична община – упълномощен представител на ръководството по управление на качеството – при оперативното управление на качеството в Столична община.

  Функции на отдел "Управление на проекти":
  • Участва в проектирането, контрола и управлението на проекти, изпълнявани от направление „Общинска администрация“.

  • Подпомагасъздаването и развитието на нормативното осигуряване на информационните технологии в Столична община.

  • Поддържа и развива стандарти, регистри, фондове и други, във връзка с управлението на проекти, наблюдение и управление на процеси.

  • Участва в организирането на разработване и изпълнение на стратегии, планове и програми в сферата на дейност на направление „Общинска администрация“.

  • Организира дейността на направление „Общинска администрация“ в областта на разработване на проекти за външно финансиране на дейности на общината.

  • Участва в организиране управлението, изпълнението и отчитането на договори, сключени от секретаря на Столична община.

  • Води и поддържа в актуално състояние регистър на подписаните договори на направление „Общинска администрация” и архива за тях.

  • Поддържа и прилага изискванията на системата за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008.

  • Организира и изпълнява всички дейности по разработването и внедряването на основните документи на Система за управление на качеството в Столична община.

  • Организира и изпълнява всички дейности свързани с извършване на необходимите изменения на основните документи на Системата за управление на качеството в Столична община и тяхното внедряване.

  • Организира и изпълнява всички необходими дейности свързани с провеждане на вътрешни одити на Система за управление на качеството в Столична община.

  • Организира и изпълнява всички необходими дейности свързани с провеждане на Прегледи от ръководството на Система за управление на качеството в Столична община.

  • Организира и изпълнява всички необходими дейности свързани с провеждане на ресертификационни/надзорни (външни) одити на Система за управление на качеството в Столична община.

  • Организира дейността на „Съвет за управление на качеството в Столична община“ в съответствие с изискванията на „Правилник за управление на качеството в Столична община“, приет с Решение No 43 по Протокол No 56 от 28.01.2010 г. на Столичен общински съвет.

  • Организира и изпълнява всички дейности свързани с поддържане на необходимата компетентност на вътрешните одитори в Столична община в съответствие с изискванията на актуалния международен стандарт „Системи за управление на качеството ISO 9001“.

  • Организира и изпълнява всички дейности свързани с поддържане на необходимата компетентност на служителите на Столична община по отношение на основните документи на Система за управление на качеството.

  • Подпомага районните администрации при въвеждане на данни в уеббазираната информационна система на регистъра за хода на изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Столичната община.

  Функции на отдел "Деловодно обслужване, архив и ГРАО":
  • Организира, контролира и осъществява деловодната дейност на администрацията на фронт и бек офисана Столична община.

  • Организира цялостната дейност на Столичната общинска администрация по административното обслужване на физическите и юридическите лица на принципа „едно гише”, приемането на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали съгласно АПК.

  • Осъществява посредством автоматизираната информационна деловодна система - деловодна дейност, архивиране и съхраняване на документацията на администрацията, изготвя заверени копия на документи, съхранява архива, организира експертиза за ценността на документите, тяхната обработка и предаване в Държавен архив.

  • Предоставя решения по ЗДОИ, извършва справки и изготвя отчети по този закон.

  • Предоставя информация за административните услуги, извършвани от Столичнта общинска администрация.

  • Отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в администрацията, както и към други административни органи.

  • Следи за спазване и прилагане на практическата инструкция за оформяне на документи в администрацията.

  • Организира и контролира дейността по копиране (размножаване) на документи и материали за общинската администрация.

  • Обработва, изпраща по компетентност сигнали и предложения на граждани и юридически лица.

  • Предоставя информация на граждани и служебни лица по въпроси, касаещи дейността на Столична община.

  • Координираи прави предложения за повишаване на качеството на административното обслужване, съгласно нормативните изменения.

  • Организира административното обслужване, свързано с гражданското състояние и ЕСГРАОН; съблюдава произтичащите за Столичната общинска администрация задължения от нормативни актове, свързани с гражданското състояние и ЕСГРАОН, организация и подготовка на тяхното изпълнение; участиства в организацията и провеждането на референдуми, местни, парламентарни, европейски и президентски избори и преброяване на населението.

  Функции на отдел "Контактен център на Столична община":
  • Отговаря за приемането, регистрацията и регламентирана обработка на неспешни сигнали, постъпващи от физически и юридически лица при непрекъснат режим на работа.

  • Осъществява дейностите по регистриране и регламентирана обработка на писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация, сигнали за корупция и други на граждани и фирми, постъпили чрез системата на Контактния център.

  • Осъществява дейностите по анализиране и обработване на събраната информация за вида и мястото на проблема и насочване към звената на Столична община в зависимост от техния характер.

  • Отговаря за прегледа на отговорите на сигнали за нередности и активиране/блокиране им, в зависимост от отсъствието или наличието на лични данни в тях.

  • Проследява развитието на сигналите за нередности и получаване на обратна информация за тях от съответните звена на Столична община, до окончателното им приключване.

  • Отговаря за приключването на сигнали в информационната система на КЦ, след анализ на информацията, получена от отговорните звена на СО чрез деловодната информационна система.

  • Отговаря за актуализацията на документа „Методика за обработка на сигнали и искания за информация“ и анализ на софтуера при възникнали проблеми, с оглед своевременното и точно насочване и ефективната обработка на сигналите.

  • Изготвя справки по подадени сигнали, писма, жалби и заявления от физически и юридически лица постъпили чрез системата на Контактния център.

  • Предоставя обща информация за функциите, местоположението, работното време и възможностите за контакт със звена на Столична община.

  • Предоставя обща информация за услугите, предлагани от Столична община, начина за тяхното получаване, необходими документи за подаване на заявление, както и за всички други необходими действия, свързани с предмета на отправеното запитване.

  • Осъществява дейности по регламентирано предоставяне на информация и помощ (HelpDesk), във връзка с действащи системи на СО за обслужване на гражданите и бизнеса.

  • Изготвя анализи и предоставя статистическа информация за регистрираните, неспешни сигнали, писма, жалби, заявления и др. или искания за информация, постъпили чрез системата на Контактния център.

  • Осъществява дейностите по съхраняване и архивиране на всички данни от работата на информационната системата на Контактния център.

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община