ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО''

                 Дирекция ''ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ''

 • Отдел "Устройствено планиране"

 • Отдел "Геодезически и кадастрални дейности"

 • Отдел "Благоустройствени дейности и природни ресурси, зелени политики и градска мобилност"

 • Отдел "Градски дизайн, реклама и публични пространства"  Функции на дирекцията:
  • Изработва стратегии, концепции и планове за развитие.

  • Организира дейността по изменение и прилагане на Общия устройствен план на Столична община.

  • Организира дейността по създаване, изменение и прилагане на подробни устройствени планове.

  • Организира дейността по опазване и развитие на природните ресурси на Столична община.

  • Организира и контролира дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност.

  • Организира дейността по съхраняване и поддържане на наличните кадастрални планове.

  • Осъществява обслужване и консултиране на физически и юридически лица по въпроси от устройство на територията.


  Функции на отдел „Устройствено планиране”:
  • Организира набирането и предоставянето на информация за изработване на устройствени концепции за развитие, общи и подробни устройствени планове.

  • Изработва дългосрочни, средносрочни и годишни програми за изразходване на средства за проекто-проучвателната дейност на общината в областта на устройството на територията.

  • Подпомага главния архитект на София да планира, възлага, договаря, контролира, приема и заплаща изработването на устройствени концепции, общи и подробни устройствени планове, специализирани проучвания, анализи, анкети и др., съобразно с предоставените му функции от кмета на Столична община.

  • Осъществява дейности по възлагане изработването на подробни устройствени планове, специализирани проучвания, анализи, анкети и др. по реда на Закона за обществените поръчки.

  • Осигурява участие на експерти в съвместното решаване на различни проблеми от териториалноустройствен и градоустройствен характер с други поделения на Столична община и с различни държавни органи.

  • Изразява становища, дава препоръки и осигурява участие на експерти при изготвянето на законови и подзаконови актове в областта на устройството на територията.

  • Съгласува съответствието с Общия устройствен план на Столична община на подробни устройствени планове и на техни изменения.

  • Проучва молби, жалби и предложения, отнасящи се до промени на Общия устройствен план на Столична община и подготвяне на становища относно целесъобразността им.

  • Осигурява участие на експерти в специализираните състави на общинския експертен съвет по устройство на територията.

  • Дава предложения и организира служебното изработване на нови или изменение на действащи подробни устройствени планове.

  • Обработва административните преписки по допускане изработването на подробни устройствени планове и на техни изменения.

  • Обработва административните преписки по издаване на визи за проектиране по чл. 140, ал. 1 от ЗУТ;

  • Обработва административните преписки по издаване на визи по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ и дава становище за допускане на застрояване, което не е предвидено с подробен устройствен план.

  • Съгласува съответствието на инвестиционни проекти и техни преработки с действащите подробни устройствени планове и с устройствените правила и нормативи.

  • Дава становища по въпроси от устройственото планиране на главния архитект на Столична община, както и на другите дирекции и отдели в направление „Архитектура и градоустройство”.

  • Проучва молби, жалби, възражения, предложения по протоколи от проведени обществени обсъждания във връзка с изработването на нови подробни устройствени планове и на техни изменения и дава предложения за решения по тях на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

  • Осигурява участие на експерти в специализираните състави на общинския експертен съвет по устройство на територията.


  Функции на отдел „Геодезически и кадастрални дейности”:
  • Съхранява и поддържа кадастралните и специализираните архиви и предоставя данни от тях.

  • Проучва, изготвя задания и участва при възлагане на геодезически дейности за нуждите на устройственото проектиране по реда на Закона за обществените поръчки и контролира приемането на геодезическите дейности.

  • Поддържа наличните кадастрални планове по реда на § 4, ал. 1, т. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър.

  • Издава скици за поземлени имоти извън обхвата на влезли в сила ПУП и КККР.

  • Издава удостоверения по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

  • Съгласува проекти с данни от кадастрален план, подземни проводи и съоръжения и нивелетни проекти.

  • Регистрира и съгласува трасировъчни планове на сгради преди одобряването им.

  • Проучва и дава становища по молби и жалби във връзка с кадастрални планове и геодезически дейности по прилагането на подробните устройствени планове.

  • Осигурява и предоставя данни от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

  • Осигурява участие на експерти в специализираните състави на общинския експертен съвет по устройство на територията и в междуведомствени комисии по проблеми на кадастъра.


  Функции на отдел „Благоустройствени дейности и природни ресурси, зелени политики и градска мобилност”:
  • Дава становища и предложения на главния архитект на Столична община в областта на техническата инфраструктура и опазването и управлението на предоставените находища на минерална вода от държавата на Столична община.

  • Подготвя мотивирани предписания в областта на техническата инфраструктура при допускане изработването на нови или изменение на действащите подробни устройствени планове.

  • Съгласува проекти на нови подробни устройствени планове или изменения на подробни устройствени планове по отношение на техническата инфраструктура.

  • Разглежда, съгласува и одобрява, съобразно предоставени функции от главния архитект на Столична община, инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура, както и инсталационните части на инвестиционни проекти на друг вид обекти.

  • Организира дейностите по стопанисване на предоставените от държавата на Столична община находища на минерална вода в съответствие с изискванията, определени в Закона за водите и в Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ.бр.87/07 г.);

  • Осигурява участие на експерти в специализираните състави на общинския експертен съвет по устройство на територията.


  Функции на отдел „Градски дизайн, реклама и публични пространства”:
  • Възлага и контролира изработването на схеми за поставяне на преместваеми обекти, рекламни елементи и елементи на градско обзавеждане.

  • Подготвя скици с указан начин на поставяне.

  • Дава становища по изработени типови проекти на преместваеми обекти и на рекламни елементи.

  • Съгласува и одобрява проекти на преместваеми обекти, на рекламни елементи и на монументално-декоративни елементи съгласно предоставените функции от главния архитект на Столична община.

  • Изготвя проучвания и анализи за преместваемите обекти и рекламните елементи на територията на Столична община.

  • Осигурява участие на експерти в специализираните състави на общинския експертен съвет по устройство на територията.

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община