ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО''

                 Дирекция ''ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ''

Функции на дирекцията:

 • Организира и координира подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране по оперативните програми и по други програми на Общността и от международни финансови институции.

 • Инициира създаването на работни групи за подготовка на проекти за кандидатстване с европейско финансиране и участва в тях, като координира дейността им и оказва методическа помощ във връзка с изискванията на европейските програми.

 • Координира и участва в изпълнението на международни проекти и програми, в които общината е страна, като методически подпомага звената за изпълнение на проектите.

 • Изготвя и представя периодични доклади за напредъка на проектите, изпълнявани от дирекцията, пред съответните европейски и национални органи и наблюдаващи институции.

 • Изготвя и представя информация относно работата, структурата и административния капацитет на дирекцията, справки за състоянието на координираните от дирекцията проекти, изисквани от ръководството на общината, както и от министерствата и агенциите, отговорни за оперативните програми и др.

 • Следи възможностите за кандидатстване по европейски програми и инициативи, финансирани от други международни организации и по оперативните програми в страната и изготвя и представя предложения за участие пред ръководството на общината; проучва възможностите за идентифициране на нови източници за финансиране.

 • Осигурява връзките на общината с Министерството на външните работи и с чуждите дипломатически и търговски представителства в България при подготовката и осъществяването на международни проекти.

 • Организира участието на общината в мероприятия на Европейския съюз по въпросите, свързани с регионалната политика и развитието на големите градове; следи насоките в политиката на Европейския съюз в тази област.

 • Следи за дейността на международни организации и инициативи в областта на развитието на регионите и столиците, поддържа връзки с чуждестранни и местни организации, проучва техния опит в тази област с цел сътрудничество и обмяна на добри практики във връзка с изпълнението на европейските проекти.

 • Подготвя информации и презентации за представяне на общината и възможностите й за участие в европейските програми пред международни форуми.

 • Организира събирането и разпространяването на информация за международни прояви в чужбина, свързани с дейността на общините и регионите.

 • Подготвя и поддържа база данни за изпълняваните проекти, финансирани от ЕК и международните финансови институции, за тяхното управление и информация относно напредъка им.

 • Организира и координира дейностите, свързани с осигуряване на публичност и прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции средства по проектите, както и относно тяхното изпълнение.

 • Осигурява финансиране за изготвяне на специализирани стратегии и програми.

 • Организира международни срещи, семинари, кръгли маси и пресконференции, свързани с изпълнението на европейските проекти.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община