ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Обща администрация

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

                 СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

  • Сектор "Счетоводство "
  • Сектор "Правно обслужване"
  • Сектор "Оперативен център с мобилни групи"
 • Отдел "Административно и информационно обслужване"
   • Сектор "Човешки ресурси и квалификация"
   • Сектор "Обща администрация, информационно обслужване и деловодство"
 • Отдел "Контрол по опазване на околната среда"
   • Сектор "Анализ и отчетност"
   • Сектор "Инвестиционен контрол"
   • Сектор "Контрол на компонентите и факторите на околната среда"
 • Отдел "Контрол на общинската инфраструктура"
   • Сектор "Контрол по паркирането"
   • Сектор "Общинска инфраструктура"
 • Отдел "Контрол на търговската и рекламната дейност"
   • Сектор "Контрол на търговската дейност"
   • Сектор "Контрол на рекламната дейност"
 • Отдел "Оперативен контрол "
   • Сектор "Контрол на замърсяване от строителство"
   • Сектор "Контрол на районните инспекторати"


  Функции:
  • Осъществява контрол по спазването от всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативни актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО, когато такива функции са му възложени от кмета на СО.

  • Съдейства в рамките на правомощията си на всички лица на територията на СО при предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред на територията на общината.

  • При изпълнение на функциите си осъществява текущ, превантивен и последващ контрол, дава писмени предписания и следи за изпълнението им.

  • Осъществява административно-наказателна отговорност по предвидения законов ред.

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община