ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Обща администрация

Направление ''ЗАКОННОСТ, КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ''

                 Дирекция ''КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ''

Функции на дирекцията:

 • Координира административната дейност на структурните звена към Столична община, свързана с изпълнение на програмите и решенията на Столичния общински съвет и заповедите на кмета на СО.

 • Следи за спазването на законоустановените срокове за отговори на писма, искания, жалби и сигнали на граждани и юридически лица, които са адресирани до всички административни звена на общината.

 • Следи за изтичането на сроковете на договорите сключени в резултата на проведени процедури по Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и отговаря за своевременното уведомяване на ръководителите на компетентните направления в столична общинска администрация за същото.

 • Подготвя и обобщава отчетите на кмета на Столична община по отношение изпълнението на решенията на СОС от администрацията.

 • Съставя, поддържа и съхранява досие на всяко дарение, направено в полза на СО.

 • Води общински публичен регистър на даренията съответствие с нормативните изисквания.

 • Организира обработката и разпределението на пощенската кореспонденция, адресирана до кмета на Столична община.

 • Контролира изпълнението на получените в Столичната община жалби, молби и сигнали и следи за изпълнението им в нормативно установените срокове.

 • Организира дейността по своевременно проучване на предложения, молби и сигнали от граждани, фирми и организации.

 • Координира действията по вземане на своевременно отношение по сигналите на гражданите.

 • Подпомага дейността на кмета на СО, председателя на СОС, заместник-кметовете и секретаря на СО във връзка с организацията и провеждането на приеми с граждани и юридически лица.

 • Организира и провежда приемните дни на кмета на СО, председателя на СОС, заместник-кметовете и секретаря на СО, като предварително проучва преписките на записаните за прием граждани и юридически лица.

 • Изслушва гражданите, приема техни писмени жалби и заявления, информира ги и консултира.

 • Отразява в протоколна книга всички дадени резолюции и указания по поставените проблеми.

 • Приема и обработва преписки, изпратени от звената „Приемна" на Народно събрание, Президентство и Министерски съвет.

 • Участва в подготовката и извършването на годишните инвентаризации в установените срокове.

 

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община