ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО''

                 Дирекция ''АДМИНИСТРАТИВНА''

 • Отдел "Общински експертен съвет и деловодно обслужване"

 • Отдел "Архивно обслужване и дигитален архив"


  Функции на отдел „Общински експертен съвет и деловодно обслужване”:
  • Приемане и регистриране входяща и изходяща кореспонденция от граждани, фирми, районни администрации и разпределяне по отдели, съгласно спецификата на третиращите въпроси.

  • Завеждане и регистриране болнични листове и договори.

  • Извършване справки /устни и по телефон/ по движението на преписките/вътрешни и външни/, подпечатване архитектурни планове, визи, строителни билети, заповеди, регулационни и застроителни планове.

  • Описване в справочни тетрадки пощата, насочена към техническите архиви на НАГ.

  • Свързване преписките и оформяне на досиетата.

  • Извършване справки по регистрационната картотека и в архива на деловодството за стари години.

  • Записване нововъведените преписки в тетрадките на главния архитект и директорите на дирекции.

  • Разпределяне приключилите преписки по години в съответните папки.

  • Осъществяване контакти с всички звена и отдели на дирекции по отношение движението на преписките.

  • Извършване куриерски услуги, които включват:

   • първоначална обработка на входящата кореспонденция, проверка правилността на адресите, подготовка документите за регистрация;

   • описание на преписките в разменната тетрадка и изискване подпис от длъжностното лице, получило пощата;

   • разнасяне на документацията по предназначение;

   • подготовка на кореспонденцията за размяна с другите звена от системата на Столична община;

   • подготовка и изпращане на изходящата кореспонденция по предназначение;

   • размяна на пощата с 24-те районни администрации;

   • доставяне на поща на място в СГС, СРС, МРРБ.


  Функции на отдел „Архивно обслужване и дигитален архив”:
  • Приемане и архивиране на градоустройствени, регулационни и архитектурни планове.

  • Архивиране на получените преписки и строителни книжа от деловодството в технически архив, което включва:

   • подробен преглед на всички документи към преписката;

   • описване в справочна картотека;

   • подреждане на преписките в архива по местност, квартал, парцел, адрес.

  • Обслужване на фирми, проектанти, СДВР, адвокати, колеги от направлението.

  • Архивиране на влезлите в сила разрешения за строеж и разрешения за монтаж.

  • Архивиране на заповедите на главния архитект.

  • Подреждане, съхранение и опазване на документацията, влязла в техническия архив.

  • Размножаване на документацията по време на справки, изискани от клиентите, от инвестиционни проекти, регулационни и застроителни планове, заверка с „вярно с оригинала” и предаване – след платена такса по фактура, изготвена от служителите на отдела.

   

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2017, Столична община