ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Обща администрация

Направление ''ЗАКОННОСТ, КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ''

                 Дирекция ''ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ''

Функции на дирекцията:

 • Изготвя проекти на договори.

 • Съгласува законосъобразността на всички проекти за договори, по които страна е кмета на СО, изготвени от структурни звена на СО, а при несъгласие - прилага писмено мотивирано становище.

 • Проучва жалби на юридически и физически лица до кмета на СО, като втора инстанция в административния процес по реда на АПК, срещу актове на кметовете на райони и на кметства, като изготвя аргументирани становища до кмета на СО и проекти за заповеди за произнасяне.

 • Проучва и изготвя проекти за отговор от името на кмета на СО по повод жалби и молби на граждани.

 • Подготвя и съгласува административни актове (заповеди, правила и др.), издавани от кмета на СО, а при несъгласие - прилага писмено мотивирано становище.

 • Изготвя или съгласува проекти за доклади до СОС от името на кмета на СО, заместник кметовете и секретаря на СО.

 • Съгласува актове за разпоредителни сделки с общинско имущество, сключвани от СО - заповеди и договори, подготвени и съгласувани предварително от директорите и юристите на специализираните дирекции на СО.

 • Участвува със свои представители в работата на комисии, в които по закон се изисква участие на юрист, както и в комисии, назначени със заповед на кмета на СО и в комисии на други ведомства, като представител на СО.

 • Съгласува актове за установяване на административни нарушения, актове и наказателни постановления, издавани от кмета на СО, подготвени и съгласувани предварително от директорите и юристите на специализираните дирекции на СО.

 • При поискване от страна на председателя на СОС и от председателите на постоянни комисии към СОС дава становища по проекти за доклади, внесени в СОС.

 • Участвува в съставянето или изготвя самостоятелно проекти за нормативни актове на СО.

 • Осъществява процесуалното представителство на СО предсъдилищата, арбитражите, особените юрисдикции и други независими специализирани държавни органи по производства, по които СО е страна.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община