ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Стратегии Рё програми 
.......
 

Стратегия - София - творчески град на киното 2017 - 2027 г.

Стратегия за младите хора на Столична община 2017-2027 година

Стратегия за образование на Столичната община 2016-2023 година

Стратегия за интелигентна специализация на София

Управленска програма на Йорданка Фандъкова кмет на София 2015 - 2019 година

Политика по управление на качеството в Столична община

Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 година

Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 година

Генерален план за организацията на движението на територията на Столичната община

План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столичната община 2012-2020г.

Инвентаризация на емисиите на СО2, отделени в атмосферата в резултат от потреблението на енергия на територията на Столичната община

Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023

Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта

Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 г.

Управленска програма на Йорданка Фандъкова кмет на София

Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2020 г.

Общинска стратегия за борба с наркотиците 2007 - 2011 г.

Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София (2011 - 2015г)

Стратегии в направление ''Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности'' на Столичната община

Стратегии и програми, свързани с управлението на отпадъците на Столичната община

Стратегия за изграждане на интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО) 2009 - 2014 г.

Общинска стратегия по десетилетие на ромското включване в София 2007 - 2013 г.

Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община за периода 2009-2011 г.

Програма за изпълнение на националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г.

Общинска програма за защита на детето на Столичната община 2007 г.

Общински план за развитие на град София 2007 - 2013 година

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община