ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
   
.......
 
ПРОЕКТИ ЗА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АРХИВДоклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО, Мита Георгиева-общински съветник, Ирена Анастасова-общински съветник и Карлос Контрера-общински съветник относно проект за приемане на Наредба за гробишните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община
публикувано на: 27.03.2017 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
публикувано на: 06.02.2017 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:

Предложение N СОА17-ГР94-576/26.01.2017 г.
Възражение N СОА17-ГР94-789/03.02.2017 г.
Становище N СОА17-ГР94-598/27.01.2017 г.
Писмо N СОА17-ГР94-241/16.01.2017 г.
към проекта - тук

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО относно приемане на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община
публикувано на: 02.02.2017 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО относно приемане на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община
публикувано на: 30.01.2017 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община
публикувано на: 26.01.2017 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО относно приемане на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община
публикувано на: 20.01.2017 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Доклад и проект за решение от Йоана Христова зам. кмет на СО относно промяна в Правилника за организация на дейността на общинско предприятие (ОП) "Екоравновесие"
публикувано на: 19.01.2017 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества
публикувано на: 16.12.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Преработен Проект за решение

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения
публикувано на: 21.11.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите обществено ползване и размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2017 г.
публикувано на: 18.11.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО)и отмяна на действащата такава, приета с Решение №950 по Протокол №120 от 11.10.2007г. на Столичния общински съвет
публикувано на: 31.10.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет - Решение № 83 по Протокол №7/28.02.08г.
публикувано на: 14.09.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол №93/23.11.06г.
публикувано на: 14.09.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”
публикувано на: 13.09.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания
публикувано на: 29.07.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години
публикувано на: 26.07.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура” и в Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Програмата за 2017 г.
публикувано на: 07.07.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Надежда Семова и Ирина Занева
e-mail: dko_so@mail.bg
тел: 02/9877894; 02/9882008
към проекта - тук

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО относно приемане и утвърждаване на правилник за устройство и дейност и методика за оценяване на откупи и дарения на Софийска градска художествена галерия на основание 1л. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство (ЗКН)
публикувано на: 05.07.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов-зам. кмет на СО относно промени в Глава четвърта "Конкурси за организиране на ученическото столово хранене" от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС
публикувано на: 27.06.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Боряна Тасева
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
тел: 02/9433183
към проекта - тук

Доклад и проект за решение от общ. съветници и членове на НС на СОАПИ относно приемане на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В
публикувано на: 27.06.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община
публикувано на: 20.06.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Боряна Тасева
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
тел: 02/9433183
към проекта - тук

Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерални води
публикувано на: 5.02.2016 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
публикувано на: 7.12.2015 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите обществено ползване и размера на такса битови отпадъци за 2016г.
публикувано на: 16.11.2015 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Костадинка Тулешкова
e-mail:k.tuleshkova@sofia.bg
тел: 02/9433544
към проекта - тук

Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013, изм. и доп. с Решение № 617 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г.)
публикувано на: 30.04.2015 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Eмилия Стамболова
e-mail:estambolova@sofia.bg
тел: 02/9377-384
към проекта - тук

Окончателен текст на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община с направените и приети предложения от постоянните комисии на СОС
публикувано на: 29.10.2014 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Приемане на Наредба за паркирането на територията на Столична община
публикувано на: 21.08.2014 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Виолета Захариева
e-mail: v.zaharieva@sofia.bg
тел: 02/9377338
към проекта - тук

Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
публикувано на: 28.03.2014 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община“
публикувано на: 13.02.2014 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Емилия Стамболова
e-mail: estambolova@sofia.bg
тел: 02/9377384
към проекта - тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
публикувано на: 11.02.2014 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Емилия Стамболова
e-mail: estambolova@sofia.bg
тел: 02/9377384
към проекта - тук

Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
публикувано на: 31.10.2013 г. До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от

e-mail:
тел:
към проекта - тук

Проект за Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.; посл. изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г. и изменение и допълнение на Решение № 149/22.03.2012 г. за определяне на цени във връзка с Наредбата за организация на движението на територията на Столична община
публикувано на: 5.09.2013 г. До гласуването на нормативния акт от СОС
предложения се приемат от Виолета Захариева
e-mail: v.zaharieva@sofia.bg
тел: 02/9377338
към проекта - тук

Проект за етичен кодекс на общинските съветници, кметовете и служителите в администрацията на Столична община
публикувано на: 25.07.2013 г. До гласуването на нормативния акт от СОС
предложения се приемат от Надежда Йорданова
e-mail: njordanova@sofia.bg
тел: 02/9377572
към проекта - тук
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община