ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Министерства и ведомства 
.......
 
Министерства
Адрес
Министерство на вътрешните работи 1000 София,
ул. „6-ти Септември” № 29
Министерство на финансите 1040 София,
ул. "Г. С. Раковски" 102
Министерство на регионалното развитие и благоустройството 1202 София,
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19
Министерство на труда и социалната политика 1051 София,
ул. Триадица №2
Министерство на отбраната 1000 София,
ул. "Дякон Игнатий" № 3
Министерство на външните работи 1040 София,
улица "Александър Жендов" № 2
Министерство на правосъдието 1040 София,
ул. "Славянска" №1
Министерство на образованието и науката 1000 София,
бул. "Княз Дондуков" 2A
Министерство на здравеопазването 1000 София,
пл. "Света Неделя" № 5
Министерство на културата 1040 София,
бул. "Ал. Стамболийски" № 17
Министерство на околната среда и водите 1000 София,
ул. "У. Гладстон" № 67
Министерство на земеделието и храните 1606 София,
бул. "Христо Ботев" № 55
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 1000 София,
ул. "Дякон Игнатий" № 9
Министерство на икономиката 1000 София,
ул. "Славянска" № 8
Министерство на енергетиката 1000 София,
ул. "Триадица" 8
Министерство на туризма 1000 София,
ул. "Съборна" № 1
Министерство на младежта и спорта 1040 София,
бул. "Васил Левски" № 75
Държавни агенции
Адрес
Държавна агенция "Архиви" 1000 София,
ул. "Московска" № 5
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 1000 София,
ул. "Московска" № 3
Държавна агенция "Национална сигурност" 1505 София,
ул. "Черковна" № 90
Държавна агенция за бежанците 1233 София,
бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б
Държавна агенция за българите в чужбина 1000 София,
бул. "Дондуков" № 2А
Държавна агенция за закрила на детето 1051 София,
ул. „Триадица” № 2
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 1000 София,
ул. “6-ти септември” № 21
Национален статистически индтитут 1038 София,
ул. "Панайот Волов" № 2
Държавни комисии
Адрес
Комисията за защита на потребителите 1000 София,
пл. "Славейков" № 4А
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 1000 София,
бул. "Дондуков" № 8-10
Държавна комисия по сигурността на информацията 1000 София,
ул. "Ангел Кънчев" № 1A
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата 1040 София,
ул. “Лъчезар Станчев” № 13
Изпълнителни агенции
Адрес
Агенция по вписванията 1111 София,
ул. Елисавета Багряна № 18
Агенция по геодезия, картография и кадастър 1618 София,
ул. "Мусала" № 1
Агенция за хората с увреждания 1233 София,
ул. "Софроний Врачански" № 104-106
Агенция за социално подпомагане 1051 София,
ул. "Триадица" № 2
Агенция по енергийна ефективност 1000 София,
ул. "Екзарх Йосиф" № 37 / ул. "Сердика" № 11
Агенция по заетостта 1000 София,
бул. "Дондуков" № 3
Агенция по обществени поръчки 1000 София,
ул. "Леге" № 4
Българска агенция за инвестиции 1000 София,
ул. "Аксаков" № 31
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 1000 София,
ул. "Гурко" № 5
Изпълнителна агенция "Борба с градушките" 1606 София,
бул. „Христо Ботев” №17, ет.6
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" 1797 София,
бул. “Д-р Г.М. Димитров” № 52 А, ет. 7
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" 1000 София,
бул. "Цар Освободител" №7
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 1000 София,
бул. "Княз Дондуков" № 3
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" 1000 София,
ул. "Гурко" № 6
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" 1000 София,
ул. „Гурко“ № 5
Изпълнителна агенция "Медицински одит" 1606 София,
бул. "Георги Софийски" № 3
Изпълнителна агенция "Морска администрация" 1000 София,
ул. "Дякон Игнатий" № 9
Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" 1040 София,
ул. "Леге" № 2
Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" 7000 Русе,
ул. "Славянска" № 6
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 1000 София,
пл. "Света неделя" № 1
Изпълнителна агенция по горите 1040 София,
бул. "Христо Ботев" № 55, ет. 5
Изпълнителна агенция по лекарствата 1303 София,
ул. "Дамян Груев" № 8
Изпълнителна агенция по лозата и виното 1113 София,
бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 1
Изпълнителна агенция по околна среда 1618 София,
бул. "Цар Борис III" № 136
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 1606 София,
бул. “Христо Ботев” № 17
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството 1756 София,
ул. "Бистришко шосе" № 26
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 1113 София ,
бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1
Изпълнителна агенция по трансплантация 1202 София,
ул. "Бр. Миладинови" № 112
Институт по публична администрация 1000 София,
ул. "Сердика" № 8
Национален институт за помирение и арбитраж 1618 София,
ул. "Боряна" № 59, бл. 215 А
Административни структури, създадени със закон
Адрес
Агенция "Митници" София 1202,
ул."Раковски" 47
Агенция "Пътна инфраструктура" 1606 София,
бул."Македония" № 3
Агенция за държавна финансова инспекция 1000 София,
ул. "Леге" № 2
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол 1000 София,
ул. "Аксаков" N 29
Агенция за ядрено регулиране 1574 София,
бул. "Шипченски проход" № 69
Национална агенция за оценяване и акредитация 1113 София,
бул. "Цариградско шосе" № 125
Национална агенция за приходите 1000 София,
бул. "Дондуков" № 52
Национална агенция за професионално образование и обучение 1113 София,
бул. “ Цариградско шосе” № 125
Българска агенция по безопасност на храните 1606 София,
бул. „Пенчо Славейков” 15А
Национална комисия за борба с трафика на хора 1797 София,
бул. "Г.М. Димитров" № 52 A
Национална служба за съвети в земеделието 1331 София,
ул. "Шосе Банкя" № 7
Национално бюро за правна помощ 1421 София,
ул. "Развигор" № 1
Патентно ведомство 1040 София,
бул. " Д-р Г.М.Димитров" № 52Б
Държавна комисия по хазарта 1431 София,
бул. „Акад. Иван Гешов” № 15
Комисията за защита на конкуренцията 1000 София,
бул. "Витоша" № 18
Комисия за защита на личните данни 1431 София,
бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” № 15
Комисия за защита от дискриминация 1125 София,
бул. "Драган Цанков" № 35
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 1000 София,
ул. "Сердика" № 22
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 1000 София,
ул. "Врабча" № 1
Комисия за регулиране на съобщенията 1000 София,
ул."Гурко" № 6
Комисия за финансов надзор 1303 София,
ул. "Шар планина" № 33
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност 1000 София,
ул. " Г. С. Раковски" № 112
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община