ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
  Достъп РґРѕ обществена инфорР
.......
 

Отдел "Деловодно обслужване, архив и ГРАО" към дирекция "Административно обслужване" в Столична община е административно звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено от съответното направление на СО решение по конкретно заявление.

Заявления за достъп до обществена информация се подават по пощата, в Столичния център за информация и услуги или по електронен път: чрез ИС "Контактен център".

Независимо от начина на заявяване на достъпа до обществена информация получаването става в СЦИУ след заплащане на услугата.

Актуална обществена информация по чл.15, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2017 г.

Бланка на Заявление за достъп до обществена информация.

Цени за заплащане на услугата.

Информационни масиви, използвани от Столична община, съгласно приложенията към „Инструкцията за обработване и съхраняване на документи и регистри съдържащи лични данни“ при гражданска регистрация и административно обслужване на Столична община

Данни за организацията, функциите и отговорностите на столичната общинска администрация са публикувани в рубрика "Столична администрация".

Указания за достъп до обществена информация в Столична община.

Заповед № РД-09-117/20.02.2012г., на кмета на Столична община за упълномощаване на длъжностни лица, отговорни за вземане на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, изменена със Заповед № РД-09-276/27.04.2012г., изменена със Заповед № СО15-РД-09-637/09.06.2015г., изменена със Заповед № СОA16-РД09-610/08.03.2016 г., изменена със Заповед № СОA16-РД09-875/30.05.2016 г., изменена със Заповед № СОA16-РД09-1073/05.08.2016 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2016 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2015 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2014 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2013 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2012 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2011 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2010 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2009 г.

Достъп до заседанията на Столичния общински съвет е осигурен от рубрика "Видео излъчване на заседанията на СОС".

Информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки от структурите на Столична община, открити след 1.10.2014 г. е публикувана в рубрика "Профил на купувача".

Информация за обявените търгове, конкурси и обществени поръчки от структурите на Столична община, открити до 1.10.2014 г. е публикувана в рубрика "Търгове, конкурси и обществени поръчки до 01.10.2014".

Въпроси към кмета на Столична община и неговия екип и към председателя и комисиите към Столичен общински съвет може да се задават в ИС "Контактен център".

В рубрика "Харта на клиента" са публикувани отговорностите на служителите от административните структури на Столична община и нивото на обслужване, което гражданите могат да очакват от тях.

За връзки със Столичната община повече информация може да получите в рубриката „Контакти”.

Списък на категориите информация, създадена в Столичната общинска агенция за приватизация, подлежаща на класификация като служебна тайна.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община