ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
   
.......
  Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 1.10.2014 г.

Обществени поръчки, открити до 1.10.2014 г.

Обществени поръчки на Столична община, публикувани в Агенция по обществени поръчки

* Информация за процедури по ЗОП на Столична община, ще получите като въведете "Столична община" в поле "Ключова дума от името на възложителя" и натиснете "търси".

* За всяка обществена поръчка в регистъра се съдържа информация за нейното актуално състояние. Възможните статуси са както следва:
  • отворена - не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
  • спряна - изпратена е информация по чл. 5, ал. 1, т. 14 от ППЗОП за подадена жалба срещу решение, действие или бездействие на въз ложителя, придружена с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата";
  • прекратена - взето е решение за прекратяване на процедурата;
  • затворена - изтекъл е крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
  • възложена - публикувана е информация за сключен договор;
  • отменена - когато с влязло в сила решение на орган по обжалване решението за откриване на процедурата е отменено или обявено за нищожно;
  • неизвестен - от откриване на процедури на договаряне без обявление до публикуване на информация за сключен договор или за прекратяване.
  • Когато обществената поръчка е с обособени позиции, чието актуално състояние е различно, към изброените по-горе статуси се добавя „частично".


Регистър на обществени поръчки по задължителна процедура от ЗОП

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община